Zapraszamy na XIII Forum Nowej Gospodarki – 24 kwietnia 2018 r.

Już 24 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna edycja Forum Nowej Gospodarki. Konferencja pod hasłem Czysta energia, czyste powietrze odbędzie się w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy ul. Kawiory 21.

Tradycją kolejnych edycji Forum Nowej Gospodarki jest poszukiwanie rozwiązań dla problemów znajdujących się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Tematem przewodnim debaty podczas XIII Forum będą możliwości wykorzystywania potencjału innowacyjnej i społecznej energetyki do poprawy stanu środowiska, a zwłaszcza zwalczania niskiej emisji.

W ramach Forum liderzy środowisk biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej przedstawią kierunki polityki energetycznej i antysmogowej, a także możliwości wdrażania programów oraz konkretnych projektów i inicjatyw.

Tematy, wokół których będzie się koncentrować dyskusja podczas sesji tematycznych – polityka antysmogowa, energetyka rozproszona, modernizacja ciepłownictwa – odgrywają kluczową rolę w walce o czyste powietrze w Polsce.

W ramach sesji poświęconej polityce antysmogowej zostaną przedstawione, wraz z konkretnymi działaniami i pilotażami, inicjatywy rządu i samorządów regionalnych. Przedmiotem dyskusji będą m.in. uwarunkowania rozwijania ogrzewania energią elektryczną i gazem.

Ważną rolę w ograniczaniu niskiej emisji mają do odegrania lokalne inicjatywy energetyczne, w tym klastry energii. Podczas sesji poświęconej energetyce rozproszonej zostaną przedstawione wyniki pierwszego konkursu na certyfikację klastrów energii. Dyskusja panelowa skoncentruje się na perspektywach rozwoju energetyki społecznej, w tym klastrów energii, w tym współpracy z energetyką zawodową.

Ogrzewanie ciepłem sieciowym ma kluczowe znaczenie w walce ze smogiem. Ciepłownie muszą się jednak zmierzyć z wyzwaniami często wymagającymi dużych nakładów inwestycyjnych i stosowania nowych modeli biznesowych. Dyskusja w ramach sesji ma odpowiedzieć na pytanie, jakie działania są niezbędne, by ciepłownictwo mogło sprostać wyzwaniom, zwiększyć efektywność i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Oczekujemy, że debata podczas Forum pozwoli lepiej zrozumieć plany rządu i czołowych graczy sektora energetyki oraz dostarczy inspiracji do konkretnych działań lokalnych.

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w poszukiwanie optymalnych rozwiązań istotnych dla nas wszystkich problemów.

Sławomir Kopeć
Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIII Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej