Partner Strategiczny

Bioelektra

 
Bioelektra – polska technologia w trosce o środowisko

Polska firma stworzyła innowacyjną technologię zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, sterylizując niesortowane śmieci za pomocą pary wodnej i segregując je na czyste frakcje. Odzysk surowców wtórnych na wysokim poziomie minimalizuje potrzebę składowania i znacząco ogranicza ślad węglowy. RotoSTERIL zapewnia zysk i chroni środowisko.

Znaczące zanieczyszczenie środowiska naturalnego i rosnąca ilość odpadów stanowi bardzo aktualny problem współczesnego świata. Głównym celem Bioelektry jest ochrona środowiska poprzez redukcję potrzeby składowania odpadów oraz maksymalizację recyklingu.

RotoSTERIL to opatentowana technologia Bioelektry, wykorzystująca proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o efektywny proces, w trakcie którego niesortowane odpady komunalne poddane są sterylizacji w urządzeniu RotoSTERIL BEG 7000. Następnie realizowany jest etap sortowania odpadów na poszczególne frakcje, w celu odzyskania surowców i ich recyklingu. Cały proces jest przyjazny dla środowiska i lokalnych społeczności, odbywa się w zamkniętej hali o małych gabarytach.

RotoSTERIL ogranicza ślad węglowy i redukuje emisję gazów cieplarnianych (CO2 oraz metanu) poprzez maksymalizację recyklingu oraz zatrzymanie procesów biologicznych we frakcji organicznej. Technologia precyzyjnie oddziela surowce: czyste szkło, plastiki i metale, które idealnie nadają się do recyklingu oraz czystą, suchą frakcję organiczną, mającą zastosowanie m.in. jako paliwo. Tym samym, minimalizowana jest potrzeba składowania odpadów oraz oszczędzane są materiały i energia potrzebne do wydobycia surowców naturalnych.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), mówiącej o maksymalizacji ponownego wykorzystania wszystkich surowców zawartych w odpadach. Bioelektra wychodzi też naprzeciw nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom europejskim w zakresie gospodarki odpadami.

www.bioelektra.com

Partner

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce.

Posiada ponad 6,7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

• gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego),
• energii elektrycznej,
• skompresowanego gazu ziemnego (CNG),
• skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Głównym źródłem produktów z oferty PGNiG Obrót Detaliczny jest Towarowa Giełda Energii, na której Spółka konkuruje z pozostałymi firmami w segmencie.

PGNiG Obrót Detaliczny is the leader of the natural gas market in Poland by sales.

It serves over 6.7 million customers, including large, medium-sized and small businesses, kindergartens, schools, institutions and, most importantly, the majority of Polish households. The company’s core business is the sale of:

• natural gas (high-methane and nitrogen-rich gas),
• electricity,
• compressed natural gas (CNG),
• liquefied natural gas (LNG).

The majority of PGNiG Obrót Detaliczny’s products are sourced from Towarowa Giełda Energii (Polish Power Exchange), where the company competes with other suppliers in the segment.

www.pgnig.pl

Partner

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

www.pfr.pl

Partner

RTEmagicC_zielone-podhale-napisy.png

 
Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości to jednostka pozawydziałowa AGH, której podstawowym zadaniem jest integracja i koordynacja aktywności i działań Akademii, służących wypracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań opartych na zintegrowanych technologiach z obszarów energii, inżynierii materiałowej, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej technologiami inteligentnych miast i społeczności. Centrum realizuje podstawowe zadania w szczególności poprzez inspirowanie, prowadzenie i koordynację projektów badawczych i wdrożeniowych, organizację interdyscyplinarnych zespołów badawczych i projektowych, tworzenie i prowadzenie bazy wypracowanych rozwiązań, promocję oraz upowszechnianie w kraju i zagranicą wypracowanych rozwiązań, współpracę z Centrum Transferu Technologii AGH w komercjalizacji wypracowanych rozwiązań, rozwijanie zaplecza naukowo-badawczego, identyfikację i pozyskiwanie źródeł finansowania projektów, działalność edukacyjną we współpracy z wydziałami AGH i partnerami CZTMP, wskazywanie priorytetowych kierunków rozwoju technologii inteligentnych miast i społeczności, budowę i integrację środowiska rozwijającego technologie inteligentnych miast i społeczności, łączącego przedstawicieli nauki, biznesu i administracji.

Partner

Klaster Energii Zielone Podhale
Klaster Energii Zielone Podhale został utworzony w 2016 r. z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych i akademickich jako sieć współpracy w celu radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii oraz innym działaniom proefektywnościowym. Klaster stanowi podstawę prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanych celów, w tym:
– przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom zjawisk
– inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania najnowszej myśli technologicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

www.zielonepodhale.agh.edu.pl