agh_znk_wbr_rgb

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem uczelni jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju.

W Akademii kształci się ponad 32 000 studentów. Oferta kształcenia obejmuje 61 kierunków studiów, w tym 200 specjalności, które prowadzi 16 wydziałów. Uczelnia oferuje również studia doktoranckie w 24 dyscyplinach naukowych oraz ponad 100 studiów podyplomowych. Akademia kształci inżynierów, zapewniając kadrę dla polskiej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w AGH, jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą.

W strukturze Akademii są wydziały, których działalność badawcza związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, z dziedzinami nauk o Ziemi oraz nauk technicznych, ale również z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki takimi jak: nowe materiały, odnawialne źródła energii, inżynieria biomedyczna czy technologie informacyjne.

Badania naukowe, kierunki studiów uwzględniające potrzeby rynku pracy, stypendia fundowane, staże, praktyki, cykliczne spotkania z pracodawcami oraz płynny przepływ studentów i absolwentów na rynek pracy to podstawowe elementy współpracy AGH z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz kluczowymi dla gospodarki firmami.

W 2019 r. Akademia Górniczo-Hutnicza świętować będzie setną rocznicę otwarcia. Wkraczając w jubileusz Akademia ma ambicję, by największy w Polsce kampus uczelniany zmienił i odnowił swoje oblicze – by stał się miejscem wdrażania innowacyjnych, zgodnych z zasadami smart city rozwiązań, które będą mogły być powielane i rozwijane w miastach Małopolski i Polski, a także na kampusach innych uczelni.

Zapraszamy do współpracy przy rozwijaniu Inteligentnego Kampusu AGH, tak by stał się środowiskiem na światowym poziomie spełniającym oczekiwania studentów, kadry akademickiej, przemysłu i administracji.

www.agh.edu.pl

Malopolska_kolorowy

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Na przestrzeni ostatnich lat PKB w Małopolsce wzrósł o ponad 30% (stanowi 7,8% krajowego PKB), stale rośnie liczba firm, a także miejsce Małopolski w międzynarodowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej.

Wg danych Eurostat Małopolska jest jednym z 28 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a w rankingu amerykańskiego think tanku Milken Institute znalazła się na 20. miejscu wśród europejskich regionów, których gospodarka rozwijała się w 2017 r. najszybciej. O wysokich notowaniach Małopolski nie należy jednak myśleć tylko w kontekście liczb. Dziś o regionie mówi się
w Europie również dzięki otrzymanemu tytułowi Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Komitet Regionów UE przyznał Małopolsce, jako pierwszemu polskiemu województwu, to wyróżnienie mając na uwadze podejmowane działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Województwo Małopolskie posiada także ogromy potencjał w kontekście infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy. W regionie funkcjonuje 29 szkół wyższych (7,3% wszystkich szkół wyższych w Polsce), które kształcą ponad 168 tys. studentów (2. miejsce pod względem liczby studentów w Polsce). Najwięcej studentów kształcą znane w Polsce i na świecie Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Małopolska to również region dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Na koniec 2017 roku w województwie znajdowało się ponad 380 tys. podmiotów (z tego 369 tys. w sektorze prywatnym) i jest to 8,8% z ogólnej liczby firm w całym kraju (4. pozycja w kraju). Małopolskę charakteryzuje również stały wzrost liczby przedsiębiorstw – w 2017 roku zarejestrowano ponad 34 tys. nowych podmiotów (również 4. pozycja w kraju). Firmy z Małopolski są także w gronie najbardziej innowacyjnych w Polsce. Pod względem środków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na działalność B+R (2458,1mln zł) region lokuje się na 2. miejscu w kraju.

Małopolska i Kraków są czołówce rankingów atrakcyjności inwestycyjnej (6. miejsce Małopolski w rankingu „European Cities and Regions of the Future 2018/19″, 2. miejsce Krakowa w TOP 10 fDi’s Large European Cities of the Future 2018/19 – Business Friendliness).

Województwo Małopolskie jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy. Rok 2017 był czwartym z kolei, w którym zanotowano spadek liczby osób bez pracy (na koniec lutego 2018 r. bezrobocie wynosiło 5,5%). Zatrudnienie wrosło we wszystkich branżach, przede wszystkim w usługach dla biznesu. Małopolska jest też coraz bardziej atrakcyjna dla turystów – w 2017 roku region odwiedziło prawie 13 mln osób, zostawiając ok. 5 mld 480 mln złotych.

Jednym z wyzwań dla Województwa jest rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska. W celu jego ograniczenia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 1 lipca 2017 r. tzw. uchwały antysmogowe dla Małopolski oraz osobną dla Krakowa, wprowadzając zakaz palenia w piecach paliwem złej jakości. Małopolska stała się pierwszym regionem w Polsce, który wprowadził takie uregulowania.

www.malopolska.pl

image001

DAGNUS Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi doradcze dzięki profesjonalnej współpracy szerokiego zespołu ekonomistów, prawników i inżynierów.

W wyniku połączenia doświadczeń specjalistów POLINVEST Sp. z o.o., International Management Services Sp. z o.o., KPPM Doradztwo Sp. z o.o., Dabster Sp. z o.o. oraz Kancelarii doradcy podatkowego Wiesława Sztaby – DAGNUS dysponuje unikalnymi kompetencjami, pozwalającymi na pełne wsparcie Klientów w wielu dziedzinach.

DAGNUS oferuje Klientom nowy wymiar doradztwa, obejmujący komplementarne usługi od analiz technicznych, poprzez analizy prawne, finansowe, podatkowe, aż po doradztwo organizacyjne, wykonawcze i zarządcze. Istotą doradztwa DAGNUS jest dostarczanie Klientom wsparcia, zarówno w bieżącej działalności, jak i na etapie budowania strategii oraz realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych.

Usługi DAGNUS obejmują:

• Organizowanie finansowania,
• Budowanie systemów zarządzania,
• Doradztwo transakcyjne,
• Doradztwo strategiczne,
• Doradztwo prawne,
• Doradztwo samorządowe,
• Doradztwo techniczne,
• Doradztwo regulacyjne.

Zapraszamy Klientów poszukujących twórczej i skutecznej współpracy z doświadczonym zespołem ekspertów, prezentujących istotę doradztwa – poszukiwanie najlepszych rozwiązań dzięki kompleksowemu podejściu.

Park-Naukowo-Technologiczny-EC

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to ośrodek innowacyjności, skoncentrowany na rozwo¬ju technologii ener¬gooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Tworzy wa¬runki sprzyjające dla lokalizacji firm za¬awansowanych technologii i otoczenia biznesu. Na terenie 11 budynków udostępnia 34 000 m2 powierzchni biurowej, produkcyjnej oraz wdrożeniowej, laboratoria i sprzęt badawczy. Ponadto świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz wspiera tworzenie firm technologicznych, angażując się kapitałowo w nowe spółki.

W katowickim Parku znajduje się niespotykany na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, którego Komisja Europejska uhonorowała nagrodą Greeen Buidling przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Jest zasilany źródłami energii odnawialnej, które sprawiają że jego zapotrzebowanie na energię jest 8 raz mniejsze niż w obiektach tradycyjnych. Budynek pasywny jest jednocześnie siedzibą innowacyjnych firm, laboratorium badawczym i centrum przetwarzania danych.

Bliska współpraca Parku z jednostkami naukowymi znajduje odzwierciedlenie we wspólnych projektach badawczych, naukowo-przemysłowych i edukacyjnych, takich jak studia podyplomowe czy szkolenia dla studentów oraz pracowników akademickich. Park prowadzi również intensywną działalność w ramach regionalnej sieci obserwatoriów specjalistycznych, gdzie odpowiada za realizację działań w sektorze zielonej energetyki.

W katowickim Parku działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Jego zasoby wykorzystywane są m.in. przez uczestników profesjonalnych kursów instalacyjnych akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego i prowadzonych pod kierunkiem uznanych w branży ekspertów. Kurs organizowany we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła umożliwia podejście do egzaminu (EUCERT) potwierdzającego zdobycie kwalifikacji na poziomie europejskim.

Mieści się tu także największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych.

Działalność edukacyjna Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum koncentruje się na popularyzowaniu idei poszanowania energii, zwłaszcza w budownictwie. Dzięki licznym wizytom studyjnym odwiedzający mogą zapoznać się z praktycznymi aspektami budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz zobaczyć szerokie spektrum technologii sektora OZE w codziennej eksploatacji.

www.euro-centrum.com.pl