Za nami XIII edycja Forum Nowej Gospodarki, która odbyła się 24 kwietnia 2018 r. Konferencja pod hasłem Czysta energia, czyste powietrze odbyła się w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy ul. Kawiory 21.

Tematem przewodnim debaty podczas XIII Forum były były działania służące poprawie stanu środowiska, w tym jakości powietrza, oparte na potencjale innowacyjnej energetyki, a zwłaszcza efektywnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych.

W ramach Forum liderzy środowisk biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej przedstawili kierunki polityki energetycznej i antysmogowej, a także możliwości wdrażania programów oraz konkretnych projektów i inicjatyw.

W ramach sesji poświęconej polityce antysmogowej dyskutowano o konkretnych działaniach i pilotażach, inicjatywach rządu i samorządów regionalnych. Przedmiotem dyskusji były m.in. uwarunkowania rozwijania ogrzewania energią elektryczną i gazem.

Ważną rolę w ograniczaniu niskiej emisji mają do odegrania lokalne inicjatywy energetyczne, w tym klastry energii. Podczas sesji poświęconej energetyce rozproszonej został zaprezentowany zwycięzca pierwszego konkursu na certyfikację klastrów energii. Dyskusja panelowa koncentrowała się na perspektywach rozwoju energetyki społecznej, w tym klastrów energii, w tym współpracy z energetyką zawodową.

Ogrzewanie ciepłem sieciowym ma kluczowe znaczenie w walce ze smogiem, stąd ciepłownie muszą się zmierzyć z wyzwaniami często wymagającymi dużych nakładów inwestycyjnych i stosowania nowych modeli biznesowych. Dyskusja w ramach sesji toczyła się wokół odpowiedzi na pytanie, jakie działania są niezbędne, by ciepłownictwo mogło sprostać wyzwaniom, zwiększyć efektywność i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Debata podczas Forum pozwoliła uczestnikom lepiej zrozumieć plany rządu i czołowych graczy sektora energetyki.

Dziękujemy za liczny udział w XIII Forum Nowej Gospodarki.

Sławomir Kopeć
Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki