Sesja 1. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
Moderator:
Piotr Siergiej Piotr Siergiej – dziennikarz, redaktor. Od 2006 roku publikuje artykuły w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej. W latach 2011-2012 redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl. Pracował jako rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej. W latach 2014-2015 redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Obecnie współpracuje z Polskim Alarmem Smogowym.
Prelegenci:
pani Joanna Kasznia-Kocot – Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 2006 roku pracuje na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Zakładzie Epidemiologii, Katedry Epidemiologii i Biostatystyki.Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zdrowiem dzieci żyjących w zanieczyszczonym środowisku. Autor lub współautor 90 prac naukowych, doniesień zjazdowych zagranicznych (36), krajowych(86)  promotor 43 prac mgr.
Witold Śmiałek Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie w Ochronie Środowiska, wyróżniony medalem im. Stanisława Staszica dla najlepszych absolwentów. Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym, m. in. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwo Gospodarki. Pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Małopolskiego II kadencji samorządu województwa, Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Członka Zarządu TS Wisła Kraków, doradcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz dyrektora zarządzającego i wykładowcy przedmiotu ,,samorząd regionalny, fundusze europejskie” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
tekeli Łukasz Tekeli, – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od lutego 2016 roku pełni obowiązki dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Krzysztof Rodak Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Ukończył polsko – austriackie studium menadżerskie organizowane przez Austriacką Izbę Gospodarczą (WIFI). Pracę zawodową rozpoczął w Urzędzie Dozoru Technicznego w Tarnowie w latach 1986-1987. Od 1994 roku prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. W latach 1996 – 1998 wiceprezydent miasta Tarnowa. W okresie 2005 – 2016 członek Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, obecnie przewodniczący Rady Oddziału Południowo-Wschodniego IGCP oraz prezes zarządu MPEC.SA w Tarnowie.
Andrzej Guła – inicjator Krakowskiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu Smogowego. Absolwent wydziału ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach finansowych i rynkowych w sektorze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W ostatnich latach pracował jako konsultant dla krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska). Był ekspertem dla NFOŚiGW przy tworzeniu programu KAWKA – mechanizmu wsparcia likwidacji niskiej emisji. Był członkiem Komitetu Sterującego Funduszem Spójności przy Ministerstwie Środowiska.
Sesja 2. Rewitalizacja energetyczna budynków
Moderator:
Janusz Starościk Janusz Starościk – Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach. Obecnie jest współwłaścicielem firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. W ramach realizowanych projektów, ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizując się w zagadnieniach energetyki odnawialnej i branży budowlanej. Jako prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz ekspert szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise, aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach propagujących efektywność energetyczną budynków i stosowanie energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych do zasilania budynków.
Prelegenci:
Ewa Kosmala Ewa Kosmala – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Technical Manager w Knauf Insulation. Tytuł mgr inż. budownictwa ze specjalnością Fizyka Budowli otrzymała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia krajowe i międzynarodowe CEM audytora energetycznego w budownictwie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autoryzowany wykładowca Narodowej Agencji Poszanowania Energii, sekretarz komitetu ekologii PZiTB.
W Knauf Insulation od roku 2007 pełni funkcję Technical Managera na Polskę i kraje Bałtyckie, a od 2012 także prokurenta. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli, współpracy z komitetami normalizacyjnymi oraz Public Affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie.
Szymon Jackowski – Dyrektor Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Grzegorz Gowarzewski Grzegorz Gowarzewski – Absolwent Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1968 r. pełnił kierownicze funkcje w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – m.in. dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego, a następnie od 1983r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. W latach 1991-1998 zajmował stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Od lat związany z działalnością samorządową – w latach 1998-2002 był zastępcą prezydenta Miasta Piekary Śląskie, a w okresach 1994-1998 oraz 2003-2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich. Od 2003 r. powrócił do pracy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, początkowo na stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji, a od 2004 r. piastuje stanowisko Prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mirosław Bobrzyński – Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz EURO-CENTRUM S.A. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w spółkach zarządzających nieruchomościami oraz uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy.
Sesja 3. Ubóstwo energetyczne
Moderator:
Piotr Brząkalik Piotr Brząkalik – od 2002 roku proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach, duszpasterz trzeźwości w Archidiecezji Katowickiej, twórca akcji „Prowadzę, jestem trzeźwy”. Felietonista Radia eM.
Prelegenci:
Anna Bednarska Anna Bednarska – Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 roku pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Kilkuletnie doświadczenie zdobyte w Departamencie Taryf, a następnie w Departamencie Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych. Od 2010 r. na stanowisku Naczelnika ds. Rynków Detalicznych w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Od 2012 roku kieruje także Punktem Informacyjnym Odbiorców Energii i Paliw gazowych. Od 2006 roku urzędnik mianowany. Reprezentuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w pracach Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki.
Nowak Tomasz Nowak – Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach i 13 maja 2000 r. w katowickiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie. Licencjat z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Podyplomowe, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Był wikariuszem w parafii Marii Magdaleny w Tychach, oraz w Katowicach Załężu w parafii św. Józefa. Z Caritas związany jest od roku 2007. Jest kapelanem Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi oraz diecezjalnym duszpasterzem Niepełnosprawnych. Od roku 2010 dyrektor Ośrodka św. Faustyna w Tychach. Od 1 stycznia 2012 r. koordynator parafialnych zespołów charytatywnych i szkolnych kół Caritas. Od 14 września 2012 r. Dekretem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca mianowany zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Dominik Owczarek Dominik Owczarek – absolwent Instytutu Filozofii oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant w Instytucie Socjologii UW, stypendysta na Freie Universität-Berlin i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z polskimi i zagranicznymi ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, uczelniami, polskimi i międzynarodowymi organizacjami. W ISP koordynuje Krajowe Centrum Monitoringu Stosunków Przemysłowych i Warunków Pracy współpracujące z Eurofound, projekt systemowy  „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz inne projekty z zakresu polityki społecznej. Członek International Association for People-Environment Studies (IAPS), Forum Rewitalizacji.
Dariusz Szwed Dariusz Szwed – członek Rady Fundatorów Zielonego Instytutu oraz przewodniczący Rady Programowej. Ekonomista, ekolog, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, polityk. W latach 2004-2011 współprzewodniczący partii Zielonych. Uczestniczy w pracach parlamentarnych komisji i podkomisji, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od kilkunastu lat jest konsultantem w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego wielu instytucji/organizacji. Były doradca Grupy Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, obecnie współpracuje z wybranymi europosłami Grupy Zielonych/EFA. Autor i współautor książek i publikacji z dziedziny równoważonego rozwoju i lobbingu ekologicznego.
 Szymon Liszka Szymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE, od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.
Sesja plenarna: Miks energetyczny Polski Południowej – strategie i inicjatywy
Moderator:
REDAKTOR NACZELNY DZ ELûBIETA KAZIBUT-TWîRZ FOTO TOMASZ JODüOWSKI/DZ Elżbieta Kazibut-Twórz – z wykształcenia i zawodu dziennikarz, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie redaktor i szef działu projektów specjalnych ,,Dziennika Zachodniego”. Wcześniej – redaktor naczelna ,,Dziennika Zachodniego”, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji ,,Trybuny Śląskiej”, wiceprezes spółki z o.o. „Goniec Górnośląski” i redaktor naczelna „Gońca Górnośląskiego”. Współzałożycielka Śląskiej Akademii Ekologicznej, współtwórca ogólnopolskiej akcji społecznej „Szkoła bez przemocy” prowadzonej pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego, laureatka nagrody „Ostre Pióro” 2008 i 2010 – przyznawanej przez  Business Centre  Club w Warszawie za „aktywny udział w promowaniu gospodarki rynkowej oraz gospodarczej integracji w ramach Unii Europejskiej”, a także nagrody „Narcyz 2007” – przyznawanej  najaktywniejszym społecznie i zawodowo kobietom województwa śląskiego. Członek Komitetu Budowy Hospicjum dla Dzieci „Cordis” w Mysłowicach-Katowicach.
Prelegenci:
Wojciech Saługa Wojciech Saługa – polski polityk, wiceprezydent Jaworzna, senator V kadencji, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, od 2014 marszałek województwa śląskiego. W 1994 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie podjął pracę w Banku Śląskim, początkowo w oddziale w Jaworznie, następnie w centrali banku w Katowicach. Do 2013 działał w Stowarzyszeniu „Jaworzno Moje Miasto”.
Od 1994 do 1998 należał do Unii Polityki Realnej, następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1998–2002 był radnym miasta Jaworzna; ponownie został radnym w 2002, ale złożył mandat w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta miasta. W 2004 w wyborach uzupełniających został wybrany do Senatu V kadencji w okręgu wyborczym nr 31 w Sosnowcu w miejsce Adama Gierka, wybranego do Parlamentu Europejskiego. Zasiadł w zarządzie PO w województwie śląskim, kieruje strukturami partii w Jaworznie.
W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu sosnowieckim został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.
Grzegorz Tobiszowski Grzegorz Tobiszowski – Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia i ekonomia, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Polskiej Akademii Nauki. Były Prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. W pracach sejmowych szczególnie zaangażowany w sprawy gospodarcze Śląska, spółdzielczości oraz rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości.
Poseł VIII kadencji Sejmu RP: przynależność do zespołów parlamentarnych – Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarny Zespól Siatkówki, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 31 – Katowice.
Działalność polityczna: Członek Prawa i Sprawiedliwości, Wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Członek Rady Politycznej PiS, Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Okręgu 31 – Katowice.
fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com +48 601 362 305 Andrzej Czerwiński – poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki oraz członek sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W ostatnich latach pracował w Sejmie RP nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii, m. in. ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o inteligentnych sieciach, a także nad tzw. „małym trójpakiem” i ustawą o OZE. Od czerwca do listopada 2015 roku pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa.
Johannes Remmel Johannes Remmel – niemiecki polityk, członek Partii Związek 90/Zieloni. W latach 1995-2012 poseł do parlamentu Nadrenii-Westfalii. Jego praca skupia się na ochronie środowiska i konsumentów. Od 15 lipca 2010 r. sprawuje urząd Ministra Ochrony Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony Konsumenta Nadrenii Północnej-Westfalii.
 Herbert Leopold Gabryś  Herbert Leopold Gabryś – pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji państwowych w latach transformacji gospodarki polskiej. Parlamentarzysta w Sejmie X kadencji. Uczestnik prac komisji budżetowej oraz kilku komisji nadzwyczajnych. W sejmowej grupie prof. Leszka Balcerowicza współtworzył pakiet ustaw reformy gospodarczej.
W latach 1994 – 1997 pracował na stanowisku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, będąc odpowiedzialnym za Górnictwo i Energetykę. W rządzie prof. Jerzego Buzka pełnił w latach 1997 – 1998 obowiązki doradcy Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999 – 2001 doradcy wicepremiera i ministra gospodarki. W latach późniejszych był doradcą wielu podmiotów gospodarczych energetyki zawodowej, a także gremiów spoza niej w ramach prowadzonej działalności eksperckiej. Obecnie jest także przewodniczącym Komitetu przy Krajowej Izbie Gospodarczej ds. Energii i Polityki Klimatycznej. Jest członkiem Rady Programowej miesięcznika „Energetyka”.
 Jacek Czech Jacek Czech – Związany z branżą telekomunikacyjną i informatyczną od 1986 r. Od 2000 do 2010 związany z grupą Telekomunikacji Polskiej. Od 2005 roku związany z Krajową Izbą Gospodarczą, jako przewodniczący Komitetu Teleinformatyki, Komunikacji Elektronicznej i Strategii Biznesowych, członek Rady KIG oraz doradca Prezesa. Od 2010 do 2013 r. Dyrektor Biura ds. Innowacyjnej Gospodarki oraz Zastępca Sekretarza Generalnego KIG. Od 2013 r. Prezes Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, DigiCom. Od 2013 r. Dyrektor ds. Rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2013 r. Wiceprezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES. Współpracuje z wieloma jednostkami biznesowymi, naukowymi oraz rządowymi w Polsce i na świecie.
 Kamil Pluskwa-Dąbrowski Kamil Pluskwa-Dąbrowski – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wyspecjalizowany w szeroko rozumianym prawie konsumenckim, telekomunikacyjnym i energetycznym. Z Federacją Konsumentów związany od 2001 r., początkowo jako prawnik ds. telekomunikacyjnych i rynku IT, następnie Dyrektor Biura Prawnego FK. Obecnie, od 2011 r. Prezes Zarządu – Rady Krajowej Federacji Konsumentów.
Członek European Consumer Consultative Group od 2012 r. W latach 2004-2006 członek-zastępca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym UE. Członek Kapituły konkursu „Profesjonaliści w służbie obywatelom” (KPRM) oraz jury Konkursu „Raporty Społeczne” (FOB). Arbiter w Polubownym Sądzie Konsumenckim  przy Prezesie UKE od początku istnienia tego organu. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.
 Grzegorz Wiśniewski Grzegorz Wiśniewski – założyciel i prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, inżynier, ekonomista, promotor energetyki odnawialnej i prosumenckiej, działacz społeczny. W latach 1997-2005 był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EC BREC) i przewodniczącym (2008-2009) Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki (managEnergy). Specjalizuje się w energetyce odnawialnej oraz kształtowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Był przewodniczącym zespołu doradców ministra środowiska ds. energii (w latach 2002-2004), członkiem zespołów doradców ministra gospodarki ds. rozwiązań systemowych w energetyce (w latach 2014-2015) i ds. produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (w latach 2012-2013). Od 2013 jest członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Technologii Pozyskania Energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczącym (od 2013) Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP (od 15 października 2015).
Sesja 4. Miasto przyszłości Polski Południowej
Moderator:
Paweł Podsiadło Paweł Podsiadło – Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A.,  Dyrektor ds. Informatyki i Innowacji w PNT EC. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Informatyki i Automatyki. W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Wcześniej kierował także pracami Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, Centrum Rozwoju Systemów Medycznych, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Jest współautorem wielu publikacji związanych z rozwojem przemysłu, transferem technologii oraz systemami cyfrowymi i mikrokomputerowymi. Koordynował projekty realizowane dla Ministerstwa Gospodarki dotyczące m.in. rozwoju sektora MŚP. Współautor koncepcji działań proinnowacyjnych w wielu regionach, w tym w województwie śląskim.
Prelegenci:
Małgorzata Mańka-Szulik Małgorzata Mańka-Szulik – W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku  i 2014 roku. Zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury. Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. To właśnie takie podejście oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i całych grup społecznych są zauważalnymi cechami jej prezydentury. Od marca 2014 roku Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach. Z wykształcenia matematyk. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bezpartyjna.
Waldemar Bojarun Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice. Urzędnik administracji rządowej oraz samorządowej, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach (1993-1999), rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice (1999-2010) oraz Naczelnik Wydziału Promocji (od 2007 roku); działacz społeczny, znana postać życia publicznego aglomeracji katowickiej. Absolwent politologii samorządowej na Uniwersytecie Śląskim. Od najmłodszych lat zaangażowany w inicjatywy sprzyjające tworzeniu i rozwojowi demokracji w społecznościach lokalnych. Jego kreatywność pomogła z sukcesem stworzyć zintegrowany system informacyjny oraz promocyjny dla samorządu Miasta Katowice, a z czasem do wypromowania spójnego wizerunku Katowic, jako politycznego, gospodarczego i kulturalnego lidera regionu. Był odznaczany Brązowym Krzyżem Zasługi (1998) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).
 Janusz Sepioł Janusz Sepioł – Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Polski architekt i historyk sztuki, polityk. W latach 2002–2006 marszałek województwa małopolskiego, senator VII i VIII kadencji. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Skończył też historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981–1990 zajmował stanowisko projektanta w Biurze Rozwoju Krakowa. Od 1990 do 1997 z roczną przerwą był dyrektorem Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Od 1991 do 1992 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Od 1998 był dyrektorem Departamentu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 1999–2002 pełnił funkcję wicemarszałka województwa małopolskiego, następnie do 2006 marszałka. Od 2002 do 2007 zasiadał także w sejmiku małopolskim. W 2006 został pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. kultury. Powołany w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.
 Sławomir Kopeć Sławomir Kopeć – od 2013 roku związany z AGH, gdzie pełnił funkcje dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz koordynatora projektów strategicznych AGH. Wcześniej m.in. wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, prezes zarządu spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa. W latach 1990-2006 działacz samorządowy. W latach 2007-2009 przewodniczący Społecznego Zespołu ds. Strategii Informatyzacji Państwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2006-2008 członek Rady Informatyzacji przy MSWiA. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju informatyzacji w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też uzyskał stopień doktora nauk fizycznych.
Jacek Szołtysek Jacek Szołtysek – Profesor zwyczajny, Kierownik katedry Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, logistyki zwrotnej oraz nowy obszar stosowania logistyki – logistyki społecznej. Jest redaktorem naukowym 15 prac naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich, w Polsce, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie. Nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Krzysztof Rodak Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Ukończył polsko – austriackie studium menadżerskie organizowane przez Austriacką Izbę Gospodarczą (WIFI). Pracę zawodową rozpoczął w Urzędzie Dozoru Technicznego w Tarnowie w latach 1986-1987. Od 1994 roku prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. W latach 1996 – 1998 wiceprezydent miasta Tarnowa. W okresie 2005 – 2016 członek Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, obecnie przewodniczący Rady Oddziału Południowo-Wschodniego IGCP oraz prezes zarządu MPEC.SA w Tarnowie.
Anna Sikorska Anna Sikorska – Menadżer sprzedaży odpowiedzialna za rynek samorządowy oraz zdrowia w Dimension Data Polska. Od ponad 11 lat związana z rynkiem IT w Polsce. Wykształcenie informatyczne, specjalizacja systemy GIS, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w itWorks  Sp. z o.o  jako Produkt Manager w obszarach Cloud Computing, Archiwizacja, Backup, Outsourcing IT. Praca przy dużych projektach outsourcingowych, współpraca z dużymi koncernami produkcyjnymi i grupami Energetycznymi w tematach organizacji CUW, IT Governance, Business Continuity. W Sygnity S.A. zajmowała się rozwiązaniami dla Klientów z sektora energetycznego, wodociągowego oraz ciepłowniczego. Od 2014 odpowiadała za rozwój oferty związanej z obszarem inteligentnych miast.
Krzysztof Kardaś Krzysztof Kardaś – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Smart City w Proximus S.A. Jest absolwentem matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego od początku swej kariery zawodowej związanym z branżą IT. Od 1993 r. w Prokom SA, od 2007 r., kiedy firma stała się częścią Asseco Poland SA, jako wiceprezes zarządu. Następnie związany z IBM Polska, integratorem Atena, od 2014 z firmą Hyperview. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe obejmują szereg dyscyplin: systemy zarządzania bazami danych, procesami, Business Intelligence, integracji danych i procesów, architektura oparta na usługach, rozwiązania teleinformatyczne stosowane w przemyśle i administracji, systemy wspomagania dowodzenia oraz inteligentne miasta. W tej dziedzinie zajmował się systemami zarządzania w bezpieczeństwie publicznym, zarządzania kryzysowego, inteligentnego zarządzania transportem oraz budową modeli diagnostycznych i predykcyjnych.
Sesja 5. Transformacja energetyczna miast
Moderator:
Jan Olbrycht_01 Jan Olbrycht – Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim).
Prelegenci:
Edward Lasok Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice. Karierę zawodową rozpoczął w przedsiębiorstwie transportowym Budownictwa Rolniczego na stanowisku kierownika technicznego centralnych warsztatów naprawczych. Następnie podjął pracę w Spółdzielczości Wiejskiej i Ogrodniczej. Później zajął się działalnością gospodarczą. Wieloletni prezes zarządu firmy zajmującej się handlem, transportem i usługami. Od 1990 r., przez 20 lat, był radnym Mysłowic. W latach 1994–2006 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Jest działaczem wielu mysłowickich, regionalnych i ogólnokrajowych stowarzyszeń.
Wojciech Zabłocki Wojciech Zabłocki – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2010–2014 radny Dzielnicy Ursynów. Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości na Ursynowie.
Jan Popczyk Jan Popczyk – długoletni pracownik Politechniki Śląskiej i znany w środowisku orędowniki energetyki rozproszonej. Członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.
Szymon Liszka Szymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE, od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.
Sesja 6. Rola i zadanie parków przemysłowych i naukowo-technologicznych w realizacji polityki innowacyjnej państwa
Moderator:
Roman Trzaskalik Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A. Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzane przez niego firmy realizują szereg projektów inwestycyjnych (m.in. rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa biurowca energooszczędnego i pasywnego, hali montażowo-magazynowej), technologicznych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych. Wcześniej uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Od 2007 roku kieruje pracami Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, które skupia obecnie 30 parków z całej Polski. Jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES, któremu przewodzi od 2013 r.
Prelegenci:
Jarosław Gowin Jarosław Gowin – polski polityk i publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica, od 2011 do 2013 minister sprawiedliwości, od 2015 wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ewa Rybińska Ewa Rybińska – jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pracowała w Polskiej Akademii Nauk. Zrobiła doktorat nauk technicznych na tej samej uczelni, a następnie była adiunktem w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. W 1992 zakładała i była wiceprezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Od 1995 mieszka w Toruniu i prowadzi Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Przybylski_4778m Wojciech Przybylski – socjolog, 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym: koordynowanie zadań spółki w obszarze wsparcia innowacji, czyli inkubatora technologicznego, nowej infrastruktury w tym laboratoryjnej, projektów miękkich związanych z brokeringiem, wsparciem branżowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, prowadzonymi klastrami, udziałem KPT w sieciach, projektów składanych H2020, udziału w regionalnym systemie innowacji, metodologią living lab, współpraca ze sceną start-upową. Od stycznia 2016 roku prezes zarządu KPT.
Jerzy Dudzik Jerzy Dudzik – Prezes Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie. Posiada 35-letnie doświadczenie zawodowe w procesach wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków do powstawania nowych miejsc pracy.
Jednocześnie: Prezes Stowarzyszenia Klaster Wałbrzyskie Surowce, V-ce Prezes Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych, Członek Polskiej Platformy Technologicznej Fabryk Przyszłości, Członek Grupy Roboczej ds. krajowej i regionalnej inteligentnej specjalizacji (Surowce naturalne i gospodarka odpadami).
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki, o specjalizacji Ekonometria i Statystyka.
Marcin Kozak Marcin Kozak – od 2011 roku prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ekspert w zakresie zarządzania i oceny projektów unijnych. Zarządza Parkiem Przemysłowo – Technologicznym w Częstochowie. W latach 2008 – 2011 odpowiedzialny za nadzór nad projektami unijnymi w Politechnice Częstochowskiej. Autor i współautor publikacji krajowych i zagranicznych w obszarach zarządzania kapitałem intelektualnym, innowacji, rozwoju regionalnego, analiz i ekspertyz w zakresie innowacji, programów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin.  W latach 2009 – 2010 współpracował jako ekspert ds. oceny kilkudziesięciu projektów unijnych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W okresie 2005 – 2007 doradca Zarządu Województwa Śląskiego w projekcie „Stworzenie Regionalnego Monitoringu Innowacji w Województwie Śląskim Innobservator Silesia I”.
Sesja 7. Lokalne społeczności energetyczne
Moderator:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Anna Ogniewska – Specjalista ds. Energetyki Odnawialnej, Fundacja Greenpeace Polska
Prelegenci:
Ewa Sufin-Jacquemart Ewa Sufin-Jacquemart – Socjolożka, absolwentka UW i paryskiej Sorbony oraz studiów magisterskich z zakresu rozwoju lokalnego, zrównoważonej turystyki i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji.
W latach 2007-2011 dyplomatka w Ambasadzie RP w Luksemburgu. Od maja 2011 r. mieszka w Polsce. Zarządza Fundacją Strefa Zieleni i działa w Partii Zieloni. Wspiera działania skierowane na zrównoważony rozwój lokalny i wzrost świadomości ekologicznej Polek i Polaków, w szczególności interesuje się kwestiami energii i zmian klimatu.
Adam Frąckowiak

Adam Frąckowiak – radca prawny, senior associate w zespole prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – specjalista w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej. Bierze udział w przygotowywaniu analiz due diligence w ramach postępowań konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych i projektów joint venture. Ma doświadczenie w realizacji projektów due diligence farm wiatrowych.
Absolwent polsko-niemieckich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Master of German and Polish Law (LL.M).

Leszek Kuliński – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
 Tomasz Koprowiak Tomasz Koprowiak – magister filologii polskiej, w latach 1990-2014 był burmistrzem gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85% miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania. Z jego inicjatywy powstały pierwsze w gminie: biogazownia oraz instalacja fotowoltaiczna. W 2014 roku Komisja Europejska w Brukseli przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie „MANAGERENERGY”, w ramach „Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards” za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. W tym samym roku Koprowiak otrzymał tytuł „EKO – LIDER” Warmii i Mazur. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu, pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zespole doradztwa energetycznego. Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, jak również Odznaką Honorową za Zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 zdj Arnold Rabiega Arnold Rabiega – współzałożyciel oraz pełnomocnik zarządu pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej – Spółdzielnia Nasza Energia oraz project manager w firmie Bio Power sp. z o.o., która zajmuje się budową obiektów OZE oraz szeroko pojętym consultingiem w tym zakresie. Arnold Rabiega specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz spółdzielczością, jest autorem wielu publikacji prasowych z tej dziedziny.
Sesja 8. Miasto dla ludzi
Moderator:
Celinski_Artur Artur Celiński – Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Politolog, komentator życia publicznego. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej dużych i średnich miast. Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej Radomska, Słupska, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego i Olsztyna. Współpracował przy tworzeniu polityk kulturalnych w Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu. Pełni rolę konsultanta przy programie „Koalicji miast” realizowanej przez Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź i Lublin. Koordynator procesu tworzenia strategii rozwoju polityki kulturalnej w Olsztynie.
Prelegenci:
Joanna Erbel_JH Majewska Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, publicystka. Członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich, należy do inicjatywy Otwarty Jazdów i Targowa 2.0. Członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy. Bierze udział w pracach aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030. Założycielka Fundacji Blisko działającej na rzecz wspierania rozwoju więzi lokalnych oraz promocji nowych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej. Po mieście zawsze porusza się rowerem.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Barbara Nawrocka – architektka. Wraz z Dominiką Wilczyńską tworzy kolektyw Palce Lizać działający na pograniczu takich dziedzin jak architektura, urbanistyka, sztuka i miejski aktywizm. Członkini grupy Nanotourism wyróżnionej główną nagrodą na BIO50 – 24 Biennale Designu w Lublanie 2014 “Designing Everyday Life”. Współzałożycielka stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich.
Przemysław Filar Przemysław Filar – prezes, założyciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, administrator Forum Polskich Wieżowców. Współorganizator nowej Strategii Wrocław 2030. Członek Kongresu Ruchów Miejskich. Redaktor raportów Instytutu Obywatelskiego Miasto w działaniu oraz Nowy Rozkład Jazdy. Współautor dokumentu Masterplan 60+. Strategia wsparcia seniorów Nadodrza oraz Strategii Wsparcia Wałbrzycha.
Paweł Wyszomirski Paweł Wyszomirski – Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, kurator konferencji TEDxKatowice, koordynator europejskiego projektu DITOs – promującego naukę obywatelską (citizen science), realizowanego we współpracy z University College London. Publikował m.in. w Miasto Think Tank, Magazynie Autoportret. Redaktor książek “Jak rozwiązywać problemy lokalne dzięki mapom?” i “Przedsiębiorczość społeczna 2.0”.
Jarosław Makowski Jarosław Makowski – filozof, teolog, publicysta i miejski konsultant. Pracę dziennikarską zaczynał w 1999 roku w „Tygodniku Powszechnym”. Dziś swoje teksty zamieszcza w czołowych polskich dziennikach i tygodnikach – „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Newsweeku”. Regularnie sprawy społeczne i polityczne komentuje na antenie radia i telewizji – m.in. Radio TOK FM, TVN24, POLSAT NEWS czy TVP INFO. Przez dwa lata wykładał w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, a przez ostatnich pięć lat był twórcą i dyrektorem Instytutu Obywatelskiego w Warszawie, który propagował wprowadzenie w Polsce budżetów partycypacyjnych i tworzenia miast na ludzką skalę. W ramach działalności Instytutu Obywatelskiego założył i wydawał kwartalnik: „Instytut Idei”. W 2012 roku opublikował książkę pt. „Wariacje Tischnerowskie”.

Media społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej