VII Forum Nowej Gospodarki

KIERUNEK – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

W ostatnich latach polskie miasta szybko się zmieniają. Poprawia się stan infrastruktury i jakość usług. Nadal jednak wiele problemów czeka na rozwiązanie. Pojawiają się nowe, do niedawna nieznane wyzwania. Zmieniają się też aspiracje i wymagania mieszkańców, którzy od swoich burmistrzów i prezydentów oczekują nie tylko gwarancji bezpiecznego, zdrowego i wygodnego życia, ale też zapewnienia współudziału w rozwiązywaniu problemów istotnych dla lokalnych społeczności.

Równocześnie współczesne osiągnięcia technologiczne otwierają nowe możliwości tworzenia przestrzeni do życia i działania, pomagają lepiej odpowiadać na oczekiwania obywateli. Jak wykorzystać technologie, by podnieść jakość życia mieszkańców, wspierać rozwój gospodarczy i poprawiać efektywność zarządzania miastem? Jak włączyć mieszkańców w życie miasta? Jak budować polskie inteligentne miasto?

Odpowiedzi na te pytania padną podczas VII Forum Nowej Gospodarki, które obradować będzie 15 grudnia 2014 r. w Krakowie w auli Akademii Górniczo-Hutniczej (Budynek A-0 AGH, al. Mickiewicza 30).

Tematem przewodnim VII Forum są uwarunkowania rozwoju polskich „inteligentnych miast”. Uczestnicy – przedstawiciele samorządu terytorialnego, biznesu i nauki zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem inteligentnych rozwiązań miejskich – zapoznają się z rekomendacjami niezbędnych działań, by polskie miasta, firmy i uczelnie w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Obrady VII Forum Nowej Gospodarki odbędą się w szczególnym czasie – u progu nowej kadencji samorządów, a zarazem nowej perspektywy UE. To najlepsza pora na budowę ambitnych, ale też realistycznych programów i planów działania. Źródłem inspiracji do ich tworzenia będą mogły być przedstawione w ramach Forum wskazania czołowych ekspertów oraz konkretne przykłady udanych rozwiązań.

Misja Forum Nowej Gospodarki:

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Forum jest miejscem publicznej debaty służącej określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z projektem przewodnim „Unia innowacji” strategii„Europa 2020”, podstawą polityki wspierania sfery badań, innowacji i przedsiębiorczości ma być koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, zidentyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji. Dlatego dalsze prace Forum Nowej Gospodarki będą się ogniskować wokół implementacji idei inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Południowej i kraju.

Już z samego założenia Forum Nowej Gospodarki nie jest jednorazową imprezą – jego działania mają służyć budowie i umacnianiu proinnowacyjnego środowiska. Kluczowe formy aktywności Forum to: kongresy FNG, spotkania Klubu Nowej Gospodarki oraz konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości”.

Elementy Forum:

Kongresy FNG to miejsca spotkań przedstawicieli środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, głównie z Polski Południowej, zainteresowanych współpracą obejmującą swym obszarem województwa małopolskie i śląskie przy realizacji ambitnych, nowatorskich przedsięwzięć. Każda edycja kongresu ma swój temat przewodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej gospodarki w wymiarze strategicznym. Każdorazowo istotne miejsce w programie przypada współpracy międzyregionalnej oraz promocji młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości.

Klub Nowej Gospodarki pełni rolę „komitetu sterującego” Forum. W jego skład wchodzą liderzy administracji (marszałkowie i wojewodowie z województw małopolskiego i śląskiego), rektorzy ośmiu wiodących uczelni Polski Południowej (w tym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego), szefowie izb gospodarczych z obu regionów oraz liderzy świata biznesu.

Konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości” to cykliczne spotkania dyskusyjne, podczas których czołowe osobistości nauki, gospodarki i administracji przekazują „z pierwszej ręki” informacje istotne przy planowaniu działań prorozwojowych oraz w przygotowywaniu konkretnych projektów.

Historia FNG:

Poprzednie Fora odbywały się na przemian w Krakowie i w Katowicach.

I Forum Nowej Gospodarki miało miejsce 14 i 15 listopada 2011 r. w Krakowie. Wiodącym tematem obrad była ewolucja systemów energetycznych w kierunku „Internetu energii” oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług „inteligentnego miasta”.

Z kolei II Forum obradowało 23 i 24 kwietnia 2012 r. w Katowicach. Tematem przewodnim była ewolucja systemów energetycznych i inżynierii biomedycznej. Za szczególnie obiecujące dla gospodarki Polski Południowej uznano wykorzystywanie synergii między nową energetyką, technologiami informacyjnymi oraz biomedycyną.

III Forum podobnie, jak pierwsze odbyło się w Krakowie, w dniach 18 i 19 października 2012 r., gdzie omawiano ideę inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju.

Kolejna IV edycja miała miejsce w Katowicach 14 czerwca 2013 r., gdzie tematem przewodnim była innowacyjność gospodarki w obszarze energetyki, IT, budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszył rodzinny, plenerowy piknik poświęcony szerzeniu innowacji, ekologii i energooszczędności w makroregionie.

V FNG zorganizowano w Krakowie w dniach 7 i 8 listopada 2013 r., a jego przewodnim tematem były gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i jej regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji.

VI Forum Nowej Gospodarki odbyło się 13 czerwca 2014 r. w Katowicach. Tematem wiodącym były kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono technologiom energooszczędnym, OZE, efektywności energetycznej, inteligentnym sieciom energetycznym i budownictwu niskoenergetycznemu. Odbyły się również Giełda Kooperacyjna z zagranicznymi inwestorami oraz plenerowy piknik nauki i kultury.