Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
www.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica jest nowoczesną Uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju. (Źródło: Misja AGH)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
www.malopolskie.pl

Małopolska to dziś jeden z najlepiej rozwijających się regionów Polski i Europy Środkowej – region dynamiczny, silny ośrodek gospodarczy, atrakcyjny dla inwestorów. To miejsce niepowtarzalne, zapewniające doskonałe warunki dla rozwoju biznesu, jak i warunki do życia. Stolica Małopolski – Kraków jest istotnym centrum akademickim i intelektualnym Europy. Województwo Małopolskie należy do wiodących regionów Polski pod względem tempa rozwoju gospodarczego. PKB regionu stanowi 7,4% krajowego PKB. Region zajmuje 5. miejsce wśród polskich województw pod względem kontrybucji do krajowego PKB. W Małopolsce działalność prowadzi ponad 364 tysiące podmiotów gospodarczych, co lokuje nasz region na 4. miejscu pod względem ilości podmiotów gospodarczych. Swój potencjał ekonomiczny Małopolska wzmacnia poprzez tworzenie warunków rozwoju branż priorytetowych regionu, takich jak sektor IT i ICT, chemiczny, energii zrównoważonej, biotechnologiczny i lifescience, metalowy, elektrotechniczny oraz sektor przemysłów kreatywnych. Dzięki dużemu potencjałowi tych regionalnych specjalizacji Małopolska buduje swoją przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Małopolska to województwo mogące pochwalić się oświatą na bardzo wysokim poziomie. W regionie działa 31 uczelni wyższych, co stanowi 7,1% wszystkich szkół wyższych w Polsce. Kształcą one około 190 tys. studentów rocznie. Małopolska to region o niezwykłych walorach przyrodniczych i kulturowych, co z roku na rok odkrywa i docenia coraz więcej osób. W 2014 roku województwo odwiedziło 9,8 mln turystów. Stolica Małopolski – Kraków jest drugim ośrodkiem badawczo–rozwojowym w Polsce. W powstałej strategii Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zdefiniowano potrzeby i wskazano na skuteczne sposoby wykorzystania rozwiązań typu smart w Krakowie. W 2015 roku Małopolska została ogłoszona Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016, jako pierwsze polskie województwo. Ten prestiżowy tytuł to nagroda Komitetu Regionów przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości. Przynależność do elitarnej sieci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to także kolejny element, który umacnia pozycję Małopolski w skali międzynarodowej jako wiarygodnego partnera, z którym warto prowadzić ciekawe i przyszłościowe projekty.

 

ERP

www.malopolskie.pl

Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które jest przyznawane przez Komitet Regionów od 2009 roku. W te sposób są nagradzane te regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). W tym roku tytuł trafił do trójki najlepszych – Małopolski, Glasgow i Lombardii. (źródło: www.malopolskie.pl/wydarzenia)

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
pnt.euro-centrum.com.pl

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum został założony w 2007 roku w Katowicach. Jego działalność koncentruje się na rozwoju i wdrażaniu technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem, w którym biznes spotyka się z nauką. Swoje cele realizuje oferując laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki. Infrastrukturę Parku tworzą dwa nowoczesne budynki o łącznej powierzchni ponad 9 tys. m. kw. – zrewitalizowany obiekt, w którym swoją siedzibę ma Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz budynek pasywny, pionierska inwestycja na skalę Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Euro InnoPark
www.euroinnopark.eu

Celem Euro InnoPark Sp. z o.o., instytucji otoczenia biznesu, powstałej w 2011 roku w Krakowie, jest budowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes-nauka-administracja, wspierającej rozwój nowej gospodarki w Polsce. W ramach naszej działalności organizujemy seminaria i konferencje technologiczne, popularyzujące prorozwojowe rozwiązania, we współpracy z przedstawicielami środowisk akademickich, administracji samorządowej, podmiotami działającymi w sektorze innowacyjnej gospodarki oraz instytucjami otoczenia biznesu. Działalność Euro InnoParku obejmuje również doradztwo strategiczne w obszarze innowacyjnej gospodarki, przygotowywanie i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, realizację projektów innowacyjnych, poszukiwanie partnerów do badań i wdrożeń, doradztwo w procesach innowacyjnych i inwestycyjnych, tworzenie biznesowej platformy współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi, a także organizację szkoleń. Euro InnoPark specjalizuje się w usługach dla sektorów efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

NIST

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
www.nist.gov.pl

W stronę dalszej profesjonalizacji i modernizacji administracji publicznej

NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO CZTERECH MIESIĄCACH DZIAŁALNOŚCI

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego działa na rzecz dalszej profesjonalizacji i modernizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Instytut jest państwową jednostką budżetową MSWiA, która naukowo wspiera działalność samorządową. Jego powołanie jest realizacją postulatu sygnalizowanego przez środowiska samorządowe od ponad 25 lat.

Logistyka i… praca naukowa

3 września 2015 wydano zarządzenie o utworzeniu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), którego działalność finansowana jest z budżetu państwa. Siedziba tego ośrodka zlokalizowana została w Łodzi przy ulicy Zielonej 18. Cztery pierwsze miesiące Instytutu to okres intensywnych działań organizacyjnych, przejmowania i wyposażania jej w majątek, zatrudniania pracowników. To również czas działalności merytorycznej, przeprowadzenia kilku ważnych dla samorządu wydarzeń oraz opracowania ponad 20 ekspertyz i opinii.

Dlaczego Łódź

Zdecydowano, że w ramach decentralizacji położenia instytucji centralnych i z powodów ekonomicznych m.in. niższe koszty utrzymania siedziba Instytutu będzie poza Warszawą, ale w miejscu pozwalającym na dogodny dojazd z całego kraju. Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi odpowiednią nieruchomość pozyskano w Łodzi, w której zlokalizowane są ośrodki akademickie mogące stanowić zaplecze naukowe dla działalności NIST.

Eksperckie wsparcie

Samorząd terytorialny, przed którym pojawiają się nowe zadania, potrzebuje wszechstronnego wzmocnienia, usprawnienia i wsparcia eksperckiego. Do zadań tej placówki, nawiązującej do instytutu funkcjonującego
w II RP i wzorującej się na najlepszych rozwiązaniach zagranicznych należą m.in. inicjatywy legislacyjne, ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, usprawnienie pracy urzędów, pomoc prawną oraz dokształcanie pracowników administracji.

Porozumienia i współpraca

Instytut zawiera porozumienia z ośrodkami akademickimi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami obywatelskimi na podstawie, których realizowane są praktyczne przedsięwzięcia istotne dla funkcjonowania lokalnych
i regionalnych wspólnot mieszkańców. Do tej pory podpisano porozumienia:

  • z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie
  • ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów
  • z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów
  • ze Stowarzyszeniem Gdańsk, Gdynia, Sopot Obszar Metropolitalny.

Ponad dwadzieścia ekspertyz i opinii

NIST dotychczas opracował ponad dwadzieścia ważnych dla samorządu ekspertyz i opinii m.in. dotyczących zagadnień centrów usług wspólnych, związków metropolitalnych standardów usług, smart city. Wśród ekspertyz znalazły się: Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego, Standardy edukacyjne realizowane przez samorządy terytorialne, Propozycja kategoryzacji gmin, Koncepcja delimitacji obszarów metropolitalnych w świetle dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, System wyrównawczy dochodów JST.

SMART CITY+ programem priorytetowym

Już od początku istnienia Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zainaugurował prace badawcze nad innowacyjnym i prorozwojowym w skali kraju, programem o nazwie SMART CITY+. Wśród wielowątkowych działań towarzyszących uruchomieniu programu, za kluczowe uznano opracowanie materiałów do podręcznika SMART CITY+. Instytut jest również współorganizatorem IX Forum Nowej Gospodarki.

Inteligentna Transformacja Miast.

Cykle wydawnicze

Dotychczasowe efekty prac opublikowano w cyklach wydawniczych „Ekspertyzy NIST” oraz „Badania i Analizy NIST“. Dwa rozdziały przygotowywanego opracowania: Jak wykorzystać koncepcję Smart Cities oraz pokrewną Smart Specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce? i Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu Smart Cities na potrzeby polskich miast dostępne są na stronie internetowej www.nist.gov.pl. Cyklicznie wydawany jest także „Biuletyn NIST“ .

Także konferencje i szkolenia

NIST w ramach cyklu konferencji „Budujemy samorządność w Polsce” będzie organizatorem konferencji „Praktyczne aspekty tworzenia związków metropolitalnych”. Pierwsza konferencja odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach 10-16 w siedzibie Instytutu. Kolejna, poświęcona prezentacji zagadnień racjonalizacji kosztów działania w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych odbędzie się 5 lutego 2016 r. w Wieruszowie. NIST rozpoczął także działalność szkoleniową, adresując ją na tym etapie przede wszystkim do radnych. Szkolenie „Gospodarka Finansowa JST“ przeprowadzone w grudniu ubiegłego roku zgromadziło radnych województwa łódzkiego.

Instytut naukowo-badawczy w przyszłości

W nieodległej perspektywie planowane jest przekształcenie NIST w instytut naukowo-badawczy, co pozwoli na adekwatną do skali potrzeb, działalność w oparciu o własną kadrę naukową i znacznie szerszy zakres badań.

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej