Wstęp

W dniach 23 i 24 kwietnia 2012 odbył się już drugi z kolei kongres w ramach Forum Nowej Gospodarki organizowany przez Marszałka Województwa Śląskiego wspólnie z przedstawicielami świata nauki i otoczenia biznesu.
Aktualna edycja kierowana była do przedstawicieli nauk technicznych reprezentujących obszar energetyki, efektywności energetycznej i OZE, przedstawicieli nauk medycznych, samorządów województw śląskiego i małopolskiego, przedsiębiorców z obszaru energetyki i OZE, młodych innowacyjnych przedsiębiorców oraz studentów zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej.
Oprócz spotkań tematycznych podczas II FNG przeprowadzono szereg imprez towarzyszących. Wśród nich znalazło się V Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+, gdzie dyskusję poprowadził Tadeusz Adamski, będący doradcą Marszałka Województwa Śląskiego. W tym samym czasie odbywało się spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które otworzył występ prof. Mariana Nogi, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Moderatorem był dr inż. Adrian Kapczyński (PTI, Politechnika Śląska). Wydarzeniem zamkniętym było posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Parku Naukowo Technologicznego Euro-Centrum. Wszystkie powyższe imprezy odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Oprócz nich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce spotkanie Ministra Sprawiedliwości ze studentami. Wykład na temat Reguł deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli, poprowadził dr Jarosław Gowin. Na UŚ-iu odbyło się również uroczyste Otwarcie Forum prowadzone przez dziennikarza TVP Katowice, Adama Sojkę oraz główny wykład dr Jarosława Gowina o tytule Deregulacja a nowa gospodarka. Ostatnią z imprez było spotkanie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum zatytułowane: Kapitał dla firm ze Śląska i Małopolski – efektywna współpraca w ramach makroregionu. Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkań było zwiedzanie PNT Euro-Centrum.
Uroczystego otwarcia II dnia Forum dokonali Adam Sojka, prof. Jan Pyka (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), prof. Jan Ślusarek (Prorektor Politechniki Śląskiej) oraz Marcin Michalik (Wiceprezydent Miasta Chorzów). Tuż po nim, wykład główny nt. „Wyzwania dla społeczeństwa nowej gospodarki w Polsce” poprowadzili Adam Sojka oraz prof. Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Po wykładzie odbyły się panele dyskusyjne, Gala Młodego Biznesu oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, będące wydarzeniem zamkniętym w siedzibie CINBiA.

Wnioski z II Forum Gospodarczego, dzień I 23.04.2012 r.

Konferencja Prasowa

Prowadzona była przez Aleksandrę Marzyńską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie zostali zaproszeni następujący goście: Elżbieta Bieńkowska (Minister Rozwoju Regionalnego), dr Jarosław Gowin (Minister Sprawiedliwości), Adam Matusiewicz, (Marszałek Województwa Śląskiego), dr Jan Olbrycht (poseł do Parlamentu Europejskiego), Roman Trzaskalik (Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum) oraz prof. Wiesław Banyś (Rektor Uniwersytetu Śląskiego).
Konferencja miała miejsce w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Dotyczyła m.in. współpracy województw śląskiego i małopolskiego. Marszałek Województwa Śląskiego w tej sprawie często zabierał głos, podkreślając zalety takiej korelacji. Zwracał uwagę na integrację i punkty wspólne m.in. potencjał naukowy, gospodarczy i technologiczny obu tych regionów. Pani Elżbieta Bieńkowska nawoływała do wykorzystywania możliwości  intelektualnych, jakie tkwią w obu województwach oraz składania wniosków na innowacyjne pomysły. Minister Rozwoju Regionalnego podkreślała również rangę spotkania w ramach II FNG, gdzie najistotniejszym jest wyznaczenie głównych kierunków rozwoju przy sprawnym wykorzystywaniu funduszy europejskich. Ważną kwestią jest skupienie się na finansowaniu projektów, które oddziaływały będą w perspektywie kilkudziesięciu lat. Na temat planowanych zmian w sądownictwie rozmawiał Jarosław Gowin, który podkreślił, iż aby sądy działały w pełni sprawnie trzeba zracjonalizować strukturę organizacyjną sądownictwa.

Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym

Polska Południowa to kluczowe spotkanie II FNG, na którym omawiany był główny obszar  współpracy pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Sesja prowadzona była przez prof. Floriana Kuźnika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W skład gości wchodzili: Jarosław Gowin (Minister Sprawiedliwości), Adam Matusiewicz (Marszałek Województwa Śląskiego), Jacek Woźniak (Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego), Tadeusz Donocik (Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), Andrzej Zdebski (Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie) oraz dr Jan Olbrycht, (Poseł do Parlamentu Europejskiego). Spotkanie podzielone było na dwie części, wnioski z pierwszej są następujące:

Współpraca Śląska z Małopolską musi opierać się na wzajemnym popieraniu innowacyjności. Jest to kluczem do rozwoju nie tylko obydwóch regionów ale i całej gospodarki. Na obszarze południowym skoncentrowane są duże ośrodki naukowe i przemysłowe stąd warto położyć nacisk na specjalizację, jaką jest górnictwo. Wedle słów Andrzeja Zdebskiego Śląsk to górnictwo, natomiast Małopolska i Akademia Górniczo Hutnicza to jego zaplecze. Obydwa regiony łączą zalety takie jak: dogodne położenie na osi północ-południe oraz wschód-zachód, duży potencjał demograficzny, w tym kapitał ludzki o wysokich kompetencjach profesjonalnych, ogromne możliwości ekonomiczne w zakresie rynku zbytu i nowoczesnej infrastruktury gospodarczej oraz co najważniejsze osiągnięcia szkolnictwa wyższego i potencjał badawczy. Scenariusz działań jakie mają być podjęte na terenie tych sąsiednich województw musi dopasować się do ogółu działań prowadzonych na rzecz naszego kraju, dlatego koniecznym jest zgłoszenie Strategii Współpracy dla Polski Południowej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dzięki forom gospodarczym, takim jak II FNG konkretne regiony staną się bardziej rozpoznawalne na tle naszego kraju. Co prowadzi do wzmocnienia pozycji Polski w Europie, a w konsekwencji pozytywnego wizerunku całego kontynentu. Dlatego warto wyjść poza granice własnego regionu i skupić się na wzajemnej współpracy m.in. tworząc sprawnie działającą komunikację gospodarczą, obejmującą swym zasięgiem Śląsk i Małopolskę, infrastrukturę lotniskową, pielgrzymkową oraz kulturową. Ponadto koniecznym jest sformułowanie oferty makroregionu dla administracji rządowej w zakresie nauki, kultury i sportu. Pamiętajmy przy tym, że podstawą sukcesu jest ciągła współpraca, którą zapewni działalność  Klubu Nowej Gospodarki, pełniącego funkcję Rady Nadzorczej i czuwającego nad przebiegiem wszystkich projektów.

Druga część spotkania odbyła się po krótkiej przerwie. Udział w niej wzięli: Tadeusz Donocik (Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach a zarazem prowadzący spotkanie), prof. Wiesław Banyś (Rektor Uniwersytetu Śląskiego), prof. Jan Ślusarek (prorektor Politechniki Śląskiej), prof. Karol Musioł (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Andrzej Zdebski (Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie), Roman Trzaskalik (Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum).
Uwagę skupiono na nauce i technologiach, które w obydwóch regionach mają ogromny potencjał. W szczególności na energetyce i czystych technologiach węglowych, odnawialnych źródłach energii jakie jesteśmy w stanie pozyskać, bioenergetyce i energetyce jądrowej, a także na biomedycynie, w tym onkologii i kardiologii oraz na specjalizacjach informatycznych. Wśród braków Polski Południowej jakie dostrzeżono znalazły się m.in.: brak specjalizacji w światowej nauce, produktów wizytówek (patentów, wynalazków, projektów badawczych) uznanych na rynkach międzynarodowych, laboratoriów i urządzeń wspierających nową technologiczną gospodarkę oraz brak dobrego wizerunku jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo.  Mechanizm współpracy należy oprzeć na wiedzy i biznesie, łącząc je przy pomocy władz lokalnych Śląska i Małopolski. Dlatego warto podjąć inwestycję w badania naukowe, współpracę z uczelniami wyższymi, skonkretyzować specjalizację w różnych dziedzinach wiedzy.

Energetyka Prosumencka

Moderatorem spotkania był Mirosław Bobrzyński, Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej uczestniczyli: Tomasz Tomczykiewicz (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki), prof. Jan Ślusarek (Prorektor Politechniki Śląskiej), prof. Jan Popczyk (z Politechniki Śląskiej), prof. Zbigniew Hanzelka (z Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie) oraz Jan Bondaruk (z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach).

Tematem sesji była energetyka prosumencka oraz obecne trudności w jej rozwoju. Zgromadzenie uznało, że głównym problemem są bariery prawne oraz technologiczne, a ustawa dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii musi ulec zmianie. Zostaną do niej wprowadzone poprawki, co umożliwi dostosowanie jej do obecnie panujących możliwości na rynku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w makroregionie zostanie wybudowana sieć Smart Girds. Ponadto poruszone zostały kwestie dotyczące technologicznych możliwości SG, budowy, nadzoru i pozyskiwania danych. Paneliści zgodnie mówili o dużej roli, jaką spełniają ośrodki nauki i otoczenia biznesu w budowaniu świadomości społecznej na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Wspominali jak ważna jest edukacja i rozpowszechnianie wiedzy o korzyściach stosowania Smart Girds, jej walorów proekologicznych. Zachęcali również do instalacji takich urządzeń w celach pokazowych. Zapowiedziano wspólną współpracę Śląska i Małopolski w ramach tych działań.

Finansowanie projektów innowacyjnych w latach 2014-2020

Spotkanie o tym jak i w co warto inwestować poprowadził dr Krzysztof Wrana z Uniwersytetu Ekonomicznego. Odbyło się ono na terenie Wydziały Prawa i Administracji UŚ. Gośćmi byli: Stefania Korcz-Sikora i Jarosław Wesołowski (reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Jacek Woźniak (Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego), Tomasz Szanser (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego), prof. Ewa Okoń-Horodyńska (z Uniwersytetu Jagiellońskiego), Dawid Kostempski (Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego) oraz Marcin Michalik (z Urzędu Miasta Chorzów).

Kluczowym elementem w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania pieniądza publicznego jest kryterium jego efektywności, a nie kosztów. Na spotkaniu padło kilka pomysłów, w tym konieczność wynegocjowania ze stroną rządową kontraktu dla Polski Południowej na bazie strategii. Z tego powodu zostanie wspólnie opracowana lista najważniejszych dla makroregionu inwestycji finansowych obejmujących lata 2014 – 2020. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie wspólnego mechanizmu w pozyskiwaniu finansowania krajowego dla realizowanych inwestycji. Warto zmienić kierunek działania z poszukiwań środków na innowacje na wsparcie poszukiwania innowacji przez wolne środki. W planach jest też stworzenie funduszu stypendialnego dla najlepszych absolwentów, którzy nie mogą odnaleźć się na rynku. Pomóc zaistnieć im w środowiskach międzynarodowych i przenieść ich doświadczenie i kontakty na grunt rodzimy.

Klub Nowej Gospodarki

Ważnym elementem spotkania w ramach II FNG było posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki. Odbyło się ono na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. KNG ma zapewnić ciągłość działań zapoczątkowanych na konferencji. Członkami klubu zostali przedstawiciele władz administracji centralnej i samorządowej m.in. Adam Matusiewicz, rektorzy śląskich uczelni, szefowie izb gospodarczych oraz partnerzy strategiczni ze świata biznesu. W kadrze zasiadają osoby, które z gospodarką, ekonomią i nowymi technologiami związane są na co dzień.

Uczestnicy z Małopolski:

Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski), Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), Prof dr hab. Karol Musioł (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Rektor Politechniki Krakowskiej), Prof. dr hab. Roman Niestrój (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Andrzej Zdebski (Prezydent Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie), Paweł Przewięźlikowski (Prezes Zarządu Selvita S.A.), Grzegorz Hajdarowicz (przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca), Marek Jaglarz (Prezes Zarządu Elektrociepłowni Skawina, Dyrektor Generalny), Rafał Styczeń (Prezes Zarządu Internet Investment Fund), Wiesław Hałucha (Prezes Zarządu, Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.)

Uczestnicy ze Śląska:

Adam Matusiewicz (Marszałek Województwa Śląskiego), Zygmunt Łukaszczyk (Wojewoda Śląski), Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (Rektor Uniwersytetu Śląskiego), Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik (Rektor Politechniki Śląskiej), Prof. dr hab. Jan Pyka (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka – Tendera (Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), Tadeusz Donocik (Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), Roman Trzaskalik (Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.), Dariusz Lubera (Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.), Wojciech Wajda (Prezes Zarządu WASKO S.A.), Jarosław Zagórowski (Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.), Paweł Podsiadło (Prezes Zarządu Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach), Tomasz Szanser (Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego), dr Sławomir Kopeć (przewodniczący Forum Nowej Gospodarki), Prof. dr hab. Jerzy Lis (sekretarz Klubu Nowej Gospodarki), Patryk Białas (sekretarz Forum Nowej Gospodarki)
Było to już z kolei III spotkanie Klubu Nowej Gospodarki w ramach, którego postanowiono rozwinąć potencjał naukowo-przemysłowy makroregionu Polski Południowej. W szczególności energetykę koncentrując się na odnawialnych źródłach energii, bioenergetyce i energetyce jądrowej; biomedycynę, a w tym onkologię i kardiologię oraz informatykę. W procesie komercjalizacji technologii należy odejść od dotacji dla naukowców na rzecz premii za sukces w postaci akcji lub udziałów w spółkach technologicznych. Nową gospodarkę zdefiniowano jako poczucie misji, w której ważny jest społeczny biznes, zdolny do finansowania akcji charytatywnych a także formacji elit duchowych, politycznych i społecznych. Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu innowacyjnego jest jego szybka komercjalizacja. Na spotkaniu stwierdzono, że niezbędnym jest także opracowanie mechanizmu finansowania ryzyka upadających firm technologicznych. Do zadań, które trzeba zrealizować zaliczono również wypracowanie mechanizmu koordynacji inwestycji strategicznych na rzecz obu regionów. A w tym: opracowanie listy projektów kluczowych dla makroregionu w obszarze nowych technologii, powołanie zespołów roboczych do przygotowania projektów strategicznych, rozpoczęcie przygotowania dużych projektów kluczowych (studium wykonalności, pozwolenia administracyjno-prawne, pozwolenia na budowę, ocena oddziaływania na środowisko, wykup gruntów). Jako przykłady projektów strategicznych dla makroregionu Polski Południowej wskazano:

  • Projekt Centrum Innowacyjnej Medycyny, skupiający się na chorobach cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe czy choroba Alzheimera oraz na podniesieniu poziomu badań i konkurencyjności.
  • Projekt PR przeciwdziałający obawom w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
  • Partnerstwo strategiczne z Brazylią, koncentrujące się na Parku Technologicznym i turystyce pielgrzymkowej w państwie, gdzie przebywa około 200 mln katolików.
  • Projekt Ponadregionalnego Funduszu Finansowania Ryzyka Projektów Technologicznych, przy współpracy nauki i przemysłu.
  • Projekt Ponadregionalnego Centrum Nowej Energii, zwracając szczególną uwagę na studia podyplomowe, infrastrukturę laboratoryjną, energetykę prosumencką oraz sieć instalacji demonstracyjnych. Uwzględniając przy tym temat czystych technologii węglowych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Wnioski z II Forum Gospodarczego, dzień II 24.04.2012 r.

Aspekty społeczne nowej gospodarki w Polsce

Rozmowa na temat gospodarki w kontekście społeczeństwa, czy społeczeństwa w kontekście gospodarki dotyczy każdego, dlatego sesja poprowadzona przez ks. Piotra Brząkalika była szczególnie ważna. Uczestniczyli w niej również: Aleksandra Gajewska-Przydryga – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,  prof. Jerzy Lis – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ks. bp Tadeusz Szurman – Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewanglicko-Augsburskiego,  ks. dr Jerzy Polok  – Duszpasterz Akademicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prof. Bronisław Sitek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dyskusja dotyczyła m.in. odpowiedzialności społecznej i etycznego postępowania. Uczestnicy zgodzili się, co do stwierdzenia, że postawy te powinno się kształcić już u studentów, aby przygotować ich do pełnienia roli w nowej gospodarce. Należy też zwrócić uwagę na ludzką ingerencję w świat – nie może ona odbywać się bez konsekwencji, dozwolone jest zatem przekształcanie, niszczenie – nie. W związku z tym istnieją granice rozwoju technologicznego i przemysłowego, które nie pozwalają uzależniać żadnego stworzenia od jednostkowej, człowieczej chęci zysku.
Goście spotkania skupili się też na CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Podkreślono dużą rolę samorządów w tym zakresie, jak np. promocję dobrych praktyk i właściwych postaw, czy dbanie o przejrzystość informacji i komunikowanie z mieszkańcami. Samorządy powinny również wpływać na pozaekonomiczną motywację przedsiębiorców i konsumentów. Umożliwi to kreowanie postaw odpowiedzialnych społecznie, a w dalszej perspektywie przełoży się na zysk ekonomiczny. W czasie dyskusji pojawił się temat umów śmieciowych, które wciąż stanowią poważny problem wielu młodych ludzi. Pomysłem na poprawę sytuacji  jest zwiększenie konkurencyjności pracownika na rynku pracy.

Gala Młodego Biznesu
Konkurs „Start-up – szkoła przetrwania”

Gospodarzem spotkania był prof. Andrzej Kowalczyk, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Galę poprowadziła Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Jury:
Mariusz Tomaka – Przewodniczący Jury
Katarzyna Sawicz – zwyciężczyni  I edycji konkursu
Tomasz Pyrć – „KIC Highway”
Monika Pilip – PNT Euro-Centrum
Zofia Kowalska – Secus Asset
Adam Gajdziński – Velux S.A. VC
To już druga edycja Gali Młodego Biznesu. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych, świeżych pomysłów, przed Jury stało więc trudne zadanie – wybrania najlepszych. Spośród wielu zgłoszeń wybrano najciekawsze pomysły, a ich twórcy mieli szansę zaprezentować je w czasie Gali. Wśród projektów znalazły się m.in. System Webtrader, koordynujący zakupy, zamówienia, wspomagający systemy zakupowe, dopasowany do wszelkich dostępnych obecnie systemów; Shoot Ar – gra typu FPS, rozgrywana w świecie rzeczywistym; Zaktywowani – portal społecznościowy dla amatorów sportu, zawierający także informacje o obiektach sportowych.
Podsumowanie Gali Młodego Biznesu nastąpiło o godzinie 15:00, podczas zamknięcia II Forum Nowej Gospodarki. Jury uznało, że zaprezentowane projekty były dojrzałe i w zasadzie odnosiły się do branży IT. Dyplomami uhonorowano projekty: Better Indexing Toolbox, Aplikacje memomind, Landingi, System Webtrader. Nagrody otrzymali: Zaktywowani i Shoot Ar, biletem do Silicon Valleyw Kalifornii zostali nagrodzeni twórcy Kanbantool (aplikacja komunikacyjna dla zespołów roboczych, zawierająca m.in. tablicę organizacyjną dla firm, banków itp.), natomiast pierwszej nagrody nie przyznano.

Wpływ ośrodków innowacji na rozwój miasta i regionu,
Rola klastrów, parków technologicznych w nowej gospodarce

Rozmowę poprowadził Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Udział w sesji wzięli: Joanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ewa Rybińska z Toruńskiego Parku Technologicznego, Jerzy Dudzik – Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, dr Bronisława Kowalak – ekspert ds. parków przemysłowych i technologicznych, Jacek Krupa – Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Jacek Czech – Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.
Uczestnicy sesji  uznali, że przed parkami technologicznymi stoją ogromne wyzwania, jak dobra organizacja zarządzania, czy rozwój współpracy międzynarodowej. Wiąże się to z koniecznością doboru odpowiedniej strategii. Parki korzystać mogą np. z integracji z „inteligentną specjalizacją” regionalną, udziału i kreowania sieci współpracy, czy specjalizacji  samych parków. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ, o ile wśród klientów parków panuje pozytywna opinia na temat usług, świadczonych przez parki, pojawiają się pewne problemy w zakresie usług specjalistycznych (np. transfer technologii). W czasie spotkania zwrócono szczególną uwagę na konieczność promocji parków zwłaszcza w kontekście kreowania wizerunku zewnętrznego. Pozwoli to klientom identyfikować się z parkiem. Eksperci omówili również temat klastrów, uznając, że  w tej kwestii wciąż brakuje nam doświadczenia. Parki są naturalnym beneficjentem klastrów, dlatego tak ważne jest koncentrowanie się na ich rozwoju, szukanie specjalizacji.  Goście przyznali, że poważnym problemem jest zaniedbanie szkolnictwa zawodowego –mamy do dyspozycji infrastrukturę, jednak brakuje specjalistów. Potrzebne jest też wsparcie regionalne, ponieważ bez niego, żadne działanie nie spełni oczekiwań. Warto też zadbać o tworzenie inkubatorów oraz o współpracę z funduszami seed capital itp.
Wśród omawianych kwestii znalazła się też komercjalizacja, na której należy się skupić  po zakończeniu pierwszego etapu rozwoju ośrodków innowacji (czyli budowę infrastruktury). Nie wolno oczywiście zapominać o kwestiach komunikacji wewnętrznej, jednak park naukowo technologiczny zakłada wizję biznesową, a więc nastawioną na wymierny zysk/konkretne zyski.

Inżynieria biomedyczna

Sesję poprowadził Paweł Podsiadło, Konsultant Unii Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego, udział wzięli w niej również: prof. Jan Duława – Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. Zygmunt Wróbel  z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Marek Sanak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr hab. Adam Gacek – Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Arkadiusz Możdżeń z NextiraOne Polska Sp. z o.o.
W czasie spotkania padło wiele trafnych wniosków i spostrzeżeń. Część dotyczyła połączenia innowacji i przedsiębiorczości. Jest to priorytetowa kwestia zarówno dla regionu Małopolskiego, jak i Śląskiego. Środkiem, który ma umożliwić realizację tego celu jest „oaza oszczędzania zdrowia”. Koncepcja ta ma promować i poszerzać wiedzę w zakresie oszczędzania zdrowia w całym cyklu życia człowieka. Dyskutowano również o  wzroście innowacyjności przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorczości. Jest to możliwe, jednak Polacy często obawiają się weryfikacji rynkowej własnych pomysłów. Problemem jest również system komercjalizacji badań, który jest nieefektywny. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być zatem przekształcenie dotacji w kapitał spółki powstającej w oparciu o pomysł innowacyjny i prowadzone badania, przy czym do 60% udziałów w spółce powinni otrzymać autorzy rozwiązań.

Odnawialne źródła energii

Spotkanie poprowadził dr Sławomir Kopeć, Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki. Udział wzięli w nim również:  Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, dr Janusz Teneta z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Gabriela Lenartowicz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Józef Węgrzyn z Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA.
Odnawialne źródła energii są ogromną szansą, poważna rozmowa na ten temat jest więc sprawą niezwykle istotną dla Polski. Goście sesji zaznaczyli, że podstawą jest tu zwiększenie świadomości korzyści i możliwości wykorzystania OZE wśród społeczeństwa. W tym celu należy podjąć działania na rzecz promocji rozwiązań i kosztów? W kontekście współpracy samorządów regionu śląskiego i małopolskiego ważne jest też stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń (budowa platformy dobrych praktyk). Należy skupić działalność na projektach pilotażowych, stworzyć koncepcję alokacji środków pozyskanych z opłat redystrybucji energii i opłat certyfikacyjnych. Poruszono również kwestię dofinansowania projektów ze środków unijnych, które powinno się stopniowo ograniczać. W ten sposób dofinansowanie zostanie „przerzucone” na lokalne grupy samorządów, przedsiębiorców. Działania w obu regionach powinien realizować specjalnie powołany zespół, prace zaś należy monitorować.

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe