Marszałek Województwa Śląskiego

Województwo Śląskie jest największym regionem przemysłowym w Polsce. Położone w południowej części kraju sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacji. Chociaż zajmuje czternastą pozycję wśród województw pod względem powierzchni jest drugie pod względem liczby ludności.
Śląskie nie ma jednego centralnego ośrodka. Administracja, nauka, kultura i biznes koncentrują się jednak przede wszystkim w rejonie Katowic, Sosnowca, Bytomia, Gliwic, Zabrza, Chorzowa i Tychów. Ważna rolę odgrywają w województwie również centra subregionalne takie jak Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik.
Marszałkiem Województwa Ślaskiego jest Pan Adam Matusiewicz

Więcej: www.slaskie.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją dwanaście wydziałów oraz jednostki uczelniane, które oferują łącznie 46 kierunków studiów i ponad 130 specjalności. Uczelnia kształci prawie 40 000 studentów, Posiada ponad 440 umów bilateralnych z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców.
Uniwersytet prowadzi 600 projektów badawczych, współrealizowanych z różnymi instytucjami z kraju i zagranicy. Ponad to Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1000 własnych projektów. Wiele wśród nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce.
Rektorem Uczelni jest JM prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Więcej: www.us.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest największą regionalną uczelnią kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych oraz jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju. Uniwersytet jest równocześnie jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku – istnieje od 1936 r. Uczelnia kształci ponad 15 000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Prowadzi projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W swojej działalności naukowej Uniwersytet Ekonomiczny wykorzystuje też wiedzę i doświadczenie wynikające z funkcjonowania w zurbanizowanym i postindustrialnym regionie.
Rektorem Uczelni jest JM prof. dr hab. Jan Pyka.

Więcej: www.ue.katowice.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska, uczelnia o 63-letniej tradycji, na dwunastu wydziałach kształci obecnie około 30 000 studentów. Uczelnia posiada ogromny potencjał badawczy. Jej nowocześnie wyposażone laboratoria i wysoko wykwalifikowana kadra naukowa tworzą szczególne warunki komercjalizacji badań naukowych. Politechnika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oferując szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych Uczelni.
Rektorem Uczelni jest JM prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Więcej: www.polsl.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jest trzecim najstarszym w Polsce Uniwersytetem Medycznym, który istnieje od 1948 r.
W ramach pięciu wydziałów Uniwersytet kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii.
Śląski Uniwersytet Medyczny posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród uczelni medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach rankingów.
Rektorem Uczelni jest JM prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera.

Więcej: www.slam.katowice.pl

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz efektywności energetycznej. Park jest częścią Grupy Euro-Centrum. Swoje cele realizuje oferując infrastrukturę, wsparcie finansowe, usługi szkoleniowe i doradcze. Ułatwia także dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań branży oraz tworzy sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii. Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem Śląskim. Na terenie Parku powyższe jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park pośredniczy w poszukiwaniu partnerów i animuje przedsięwzięcia biznesowe podmiotów skupionych w ramach Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.
Od 2010 roku Park realizuje projekt “Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”. Jego ideą jest rozbudowa infrastruktury Technicznej Parku w Katowicach i stworzenie na Śląsku pierwszych laboratoriów do rozwoju technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii.

Więcej: www.euro-centrum.com.pl

Euro InnoPark

Euro InnoPark sp. z o. o. jest instytucją otoczenia biznesu założoną w 2011 roku w Krakowie przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o. w Katowicach oraz International Management Services sp. z o.o. w Krakowie. Celem spółki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Spółka realizuje swoje cele poprzez projekty badawczo-wdrożeniowe oraz seminaria popularyzujące rozwiązania nowej gospodarki.
Euro InnoPark specjalizuje się w usługach dla sektorów efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Więcej: www.euroinnopark.eu

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie działań propagujących ideę parków przemysłowych oraz technologicznych, w tym wymiany informacji, opinii, doświadczeń, integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Celem Stowarzyszenia jest wypracowanie wspólnych dla zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć. Stowarzyszenie proponuje własne rozwiązania w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków przemysłowych i technologicznych oraz regionalnych strategii rozwoju – szczególnie w sektorze przedsiębiorczości i innowacji. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Wypracowane przez forum postulaty i wnioski przedstawiane będą organom administracji państwowej i samorządowej.

Więcej: www.forumparkow.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji” Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

Więcej: www.parp.gov.pl

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe