Wiesław Banyś

Wiesław Banyś – profesor zwyczajny, doktor nauk humanistycznych (filologii romańskiej), od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Studia wyższe – filologię romańską – ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974. Pracę doktorską zatytułowaną Ambiguïté référentielle des descriptions indéfinies en français obronił na Wydziale Filologicznym  w 1981 roku. Rozprawę habilitacyjną Théorie sémantique et „si…alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle obronił na Wydziale NeofilologicznymUniwersytetu Warszawskiego w roku 1990.
W latach 1977–2004 odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym 6 na Sorbonie), w 2004 był profesorem wizytującym na Université Paris XIII. Jest członkiem pięciu towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. W latach 1992–2007 uczestniczył w dziewięciu międzynarodowych grantach badawczych oraz dwóch międzynarodowych grupach badawczych.15 stycznia 2001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację profesorską.
1 kwietnia 2008 został wybrany na rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Funkcję objął 1 października 2008. 21 czerwca 2008 został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2008–2012. 27 marca 2012 został wybrany rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012–2016. 20 czerwca 2012 został wybrany przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) na kadencję 2012–2016. 26 maja 2012 został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2012–2016.

Wiesław BuryWiesław Bury – Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ekspert w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych i instytucji sektora finansów publicznych. Wykładowca w dziedzinach finansowania projektów inwestycyjnych i ochrony środowiska. Do lipca 2011 r. Zastępca Prezesa ds. Finansowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Autor wielu artykułów dotyczących finansów, przedsiębiorczości i ochrony środowiska.

 

 

 

T_DonocikTadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec.
Inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic i województwa śląskiego. Gorący zwolennik współpracy międzyregionalnej w Europie i w Polsce, szczególnie współpracy Śląska z Małopolską, województwem opolskim, okręgiem ostrowskim i regionem Północnych Moraw Republiki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Aktywny uczestnik socjo–ekonomicznych procesów odbudowy Śląska, współautor i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997, w wyniku których powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Drogowa Trasa Średnicowa, Fundusz Górnośląski SA.
Od roku 1990, Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest obecnie jedną z największych i najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku. Największe przedsięwzięcia Izby to: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1993 roku, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której działał jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli w latach 2004 – 2006 oraz członek Komisji ds. Przemian w Przemyśle EKES w latach 2004-2010.
W latach 1997 – 1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka, w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od roku 2002 jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

 

Andrzej Karbownik

Andrzej Karbownik – urodzony 29 marca 1947 roku w Orzeszu, absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Od początku swojej kariery naukowej związany z Politechniką Śląską. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. Dwukrotnie kierował Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego (1997-2000), a w latach 2000- 2001 był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za sektor paliwowo-energetyczny. Od 2008 roku jest rektorem Politechniki Śląskiej.

 

 

 

Tomasz KoprowiakTomasz Koprowiak – urodzony 10 marca 1956 r. w Brusach. Jest magistrem filologii polskiej, w latach 1990-2014 był burmistrzem gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. Pierwsze efekty były widoczne w 200 roku, kiedy wybudowano 27 turbin, po 1,5 MW każda. Dziś na terenie gminy Kisielice działają 52 turbiny o łącznej mocy 94,5 MW. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85% miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania. Z jego inicjatywy powstały pierwsze w gminie: biogazownia (o mocy 1 MW energii elektrycznej i energii cieplnej) oraz instalacja fotowoltaiczna (o mocy 99,4 kW, zasilająca kotłownię). w 2014 roku Komisja Europejska w Brukseli przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie “MANAGERENERGY”, w ramach “Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards” za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. W tym samym roku Koprowiak otrzymał tytuł “EKO – LIDER” Warmii i Mazur.
Jako burmistrz aktywnie pracował w organizacjach ekologicznych, był wiceprzewodniczącym zarządu SGPEO. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu, pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zespole doradztwa energetycznego.
Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, jak również Odznaką Honorową za Zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Marcin_KrupaMarcin Krupa – 39 lat, prezydent Katowic od grudnia 2014 r.
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami.
W latach 2006-2010 radny Rady Miasta Katowice. W latach 2010-2014 wiceprezydent miasta odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście (nadzorował pracę podległych mu wydziałów w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa).
Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami. Jego pasje to muzyka oraz jazda na motocyklu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Gabriela LenartowiczGabriela Lenartowicz (ur. 12 grudnia 1960 w Katowicach) – prawnik, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Przewodnicząca Konwentu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Radna Sejmiku Śląskiego II i III kadencji. Wcześniej doświadczenie samorządowe zdobywała jako naczelnik wydziałów rozwoju urzędów miast Raciborza i Rybnika oraz jako sekretarz Powiatu Raciborskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem inwestycji w infrastrukturę i ekologię oraz zarządzaniem funduszami europejskimi.

 

 

Szymon LiszkaSzymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Fundacja jest niezależną, prywatną instytucją non for profit, zajmującą się problematykę energetyczną w szczególności zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi zrównoważonej gospodarki energetycznej.
Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane problematykę polityki energetycznej, lokalnego planowanie energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.

Andrzej PilotAndrzej Pilot (ur. 16 października 1960 w Tarnowskich Górach) – polski polityk, samorządowiec, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od grudnia 2010 do lutego 2013 wicestarosta powiatu tarnogórskiego. Od 2013 do 2014 wicewojewoda śląski.
Ukończył studia na kierunku polityka społeczna w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008–2010 zajmował stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 koordynował likwidację szkód w środowisku wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim. W tym samym roku objął stanowisko wicestarosty powiatu tarnogórskiego. Piastował to stanowisko do lutego 2013, kiedy został mianowany I wicewojewodą śląskim.
W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa śląskiego, funkcję tą zaczął pełnić 1 grudnia, w związku z czym przestał pełnić funkcję wicewojewody śląskiego. 18 grudnia został prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jan PopczykJan Popczyk – długoletni pracownik Politechniki Śląskiej i znany w środowisku orędowniki energetyki rozproszonej. Członek Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.

Wojciech SaługaWojciech Saługa (ur. 27 marca 1969 w Jaworznie) – polski polityk, wiceprezydent Jaworzna, senator V kadencji, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, od 2014 marszałek województwa śląskiego. W 1994 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie podjął pracę w Banku Śląskim, początkowo w oddziale w Jaworznie (na stanowisku kierowniczym), następnie w centrali banku w Katowicach (jako specjalista systemów informatycznych). Do 2013 działał w Stowarzyszeniu „Jaworzno Moje Miasto”.
Od 1994 do 1998 należał do Unii Polityki Realnej, a następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1998–2002 był radnym miasta Jaworzna; ponownie został radnym w 2002, ale złożył mandat w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta miasta. W 2004 w wyborach uzupełniających został wybrany do Senatu V kadencji w okręgu wyborczym nr 31 w Sosnowcu w miejsce Adama Gierka, wybranego do Parlamentu Europejskiego. Zasiadł w zarządzie PO w województwie śląskim, kieruje strukturami partii w Jaworznie.
W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu sosnowieckim został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 25 275 głosów. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 26 368 głosów.

Tadeusz SłomkaTadeusz Słomka (ur. 27 października 1948 w Świątnikach Górnych) – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, od 2012 rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Absolwent Technikum Geologicznego w Krakowie, ukończył następnie studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni doktoryzował się, a w 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę zatytułowaną Głębokowodna sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat. W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi.
Zawodowo związany z macierzystą uczelnią. Przez dwanaście lat był kierownikiem Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (przed dwie kadencje) oraz prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (również przez dwie kadencje). W 2012 został wybrany na rektora AGH.

Marek SowaMarek Sowa (ur. 4 lutego 1967 w Libiążu) – polski samorządowiec, członek zarządu województwa, a od 2010 marszałek województwa małopolskiego. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 był sołtysem wsi Bobrek w województwie małopolskim. Stanowisko to zajmował do 1998, kiedy to został przewodniczącym rady sołeckiej w tej samej miejscowości (do 2003). Jednocześnie w latach 1994–2002 był radnym Rady Miejskiej w Chełmku, gdzie latach 1994–1998 wchodził w skład zarządu miejskiego.
Od 1999 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zajmował się m.in. przygotowaniem i realizacją Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W wyborach w 2006 uzyskał mandat radnego sejmiku małopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 został pełnomocnikiem ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy w administracji Chrzanowie. W tym samym roku, po zmianie koalicji rządzącej województwem, został powołany w skład zarządu województwa małopolskiego. W 2008 wybrano go na przewodniczącego jednej z komisji przy Związku Województw RP. W 2010 uzyskał reelekcję do sejmiku.
2 grudnia tego samego roku został wybrany na urząd marszałka województwa. W 2014 ponownie uzyskał mandat radnego sejmiku, 29 listopada tegoż roku po raz drugi objął stanowisko marszałka.
W 2012 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mariusz Szubra – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, magister ekonomii. Od 1995 r. posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i z udziałem Skarbu Państwa (nr rejestru: 2176/95). W 2007 r. ukończył także kurs „Zarządzania Projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania” i zdał egzamin certyfikujący na Praktyka Zarządzania Projektami organizacji IPMA (International Project Management Association).
Karierę zawodową rozpoczął w 1990r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katerze Ekonometrii, Zakładzie Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie pracował do 2002r.  W latach 1996 – 1997 pełnił funkcję Analityka Oceny Ryzyka Kredytowego w krakowskim oddziale Big Banku S.A.. W 1997 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Finansowych w Agencji Rozwoju Miasta S.A. a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu, którą pełnił do roku 2002. W 2001 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Miejskim Zakładzie Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o.o. W roku 2003 objął funkcję Prezesa Zarządu Vita Medical Instytut Stomatologii sp. z o.o. oraz Inwest – Eco – Konsulting sp. z o.o. którą pełnił odpowiednio do 2004 i 2007 roku.
Do chwili obecnej Mariusz Szubra pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu International Management Services sp. z o.o. (od 2002 r.), Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowa LIPSKA w upadłości (od 2003 r.), Prezesa Zarządu Euro Innopark sp. z o.o. (od 2011 r.) oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Modelowania Finansowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. (od 2011 r. – wcześniej od 2009r. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych).

Tadeusz WnukTadeusz Wnuk (ur. 24 lutego 1945 w Sosnowcu) – polski polityk, wojewoda katowicki w latach 1985–1990, ekonomista, senator V kadencji.
Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. W 1994 ukończył studia podyplomowe z bankowości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pełnił wiele znaczących funkcji.
W latach 1971-1979 – Wiceprezydenta Sosnowca, Dyrektora Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast w Sosnowcu, Prezydenta Sosnowca,
W latach 1979-1990 – Wicewojewody Katowickiego, Pierwszego Zastępcy Wojewody Katowickiego, a od 1985 roku Wojewody Katowickiego,
W latach 1990-2007 – Dyrektora Oddziału Invest-Bank S.A. w Katowicach, Prezesa Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Oddziału PKO BP w Katowicach.

Od 2001 do 2005 roku sprawował mandat Senatora V kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Począwszy od 2007 roku pełni funkcję Prezydenta Ślaskiej Izby Budownictwa w Katowicach.
Współzałożyciel utworzonej w 1990 roku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, a obecnie Przewodniczący jej Rady Fundatorów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”, Laureat Platynowego i Złotego Laura „Umiejętności i Kompetencji”, Nagrody „Oskar Serca” Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religii.

Andrzej ZdebskiAndrzej Zdebski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A.
Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych NFI Jupiter, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Leszek ŻabińskiLeszek Żabiński (ur. 18 sierpnia 1947 we Wrocławiu)- prof. nauk ekonomicznych, dr hab. nauk ekonomicznych (w zakresie ekonomii), polski ekonomista i wykładowca akademicki, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W 1969 ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1975 doktoryzował się na tej uczelni (przekształconej wówczas w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego), a habilitował się w 1981 na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu polityki rynkowej, teorii rynku i zarządzania marketingowego.
Pracował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1969–1979) i katowickim oddziale Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (1979–1985), a także w Głównym Instytucie Górnictwa (1993–1996). Na początku lat 80. związał się zawodowo z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przekształconą następnie w Uniwersytet Ekonomiczny. W 1995 doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Od 1987 był dyrektorem Instytutu Rynku i Konsumpcji, w 1991 objął kierownictwo Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania, w 2012 został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego.
Powoływany w skład Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, rady nadzorczej Polskich Hut Stali, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej komisji Akredytacyjnej. Kierował katowickim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1993–2002), działa też w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1997) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Wyróżniony również m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1987) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990).

 

 

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej