BenysekProf. Grzegorz Benysek – Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor ponad 140 prac naukowych z dziedziny energoelektroniki i elektroenergetyki (w tym z obszaru energetyki rozproszonej). Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Piotr Brząkalikks. Piotr Brząkalik – od 2002 roku proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach, duszpasterz trzeźwości w Archidiecezji Katowickiej, twórca akcji “Prowadzę, jestem trzeźwy”. Felietonista Radia eM.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

T_DonocikTadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec.
Inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic i województwa śląskiego. Gorący zwolennik współpracy międzyregionalnej w Europie i w Polsce, szczególnie współpracy Śląska z Małopolską, województwem opolskim, okręgiem ostrowskim i regionem Północnych Moraw Republiki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Aktywny uczestnik socjo–ekonomicznych procesów odbudowy Śląska, współautor i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997, w wyniku których powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Drogowa Trasa Średnicowa, Fundusz Górnośląski SA.
Od roku 1990, Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest obecnie jedną z największych i najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku. Największe przedsięwzięcia Izby to: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1993 roku, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której działał jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli w latach 2004 – 2006 oraz członek Komisji ds. Przemian w Przemyśle EKES w latach 2004-2010.
W latach 1997 – 1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka, w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od roku 2002 jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

HanzelkaProf. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademi Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor i współautor ponad 200 artykułów naukowych i technicznych oraz książek. Redaktor czasopism: Electrical Power Quality and Utilization. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje jakość dostawy energii elektrycznej, w tym współpracę odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym oraz zagadnienia związane z platformą technologiczną smart grids. Wykonawca wielu projektów badawczych oraz prac dla przemysłu. Członek komitetów naukowych międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Były przewodniczący Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.

IMG_2359bIreneusz Jeleń – Absolwent Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: Ogrzewnictwo Wentylacja i Technika Odpylania). Od początku pracy zawodowej związany z branżą nowoczesnych technik grzewczych. Współpraca z czołowymi producentami na rynku polskim w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania materiałów i prezentacji dydaktycznych, wytycznych projektowych oraz  e-marketingu i marketingu technicznego. Prowadzenie wykładów i szkoleń w ramach współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami technicznymi oraz w ramach udziału w konferencjach. Stała współpraca z prasą branżową i opracowanie kilkudziesięciu artykułów autorskich z zakresu nowoczesnych technik grzewczych. Współautor kilku pozycji książkowych, w tym skryptu „Materiały do projektowania kotłowni i nowoczesnych systemów grzewczych” wyróżnionego w 2004 r. tytułem „Złoty Instalator”. Obecnie na stanowisku menedżera ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex Sp. z o.o. Sp. K. z Czechowic-Dziedzic zajmującego w ostatnich latach pozycję lidera w branży termalnej energetyki słonecznej wg danych Instytutu IEO.

Jaz KaziorJan Kazior – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
Członek American Powder Metallurgy Institute, European Powder Metallurgy Association, executive committee PM Radnet Group, Prezydium Komitetu Metalurgii PAN, Komitetu Nauki o Materiałach PAN; członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN.
Zainteresowania naukowe: spiekane austenityczne stale nierdzewne, technologia spieków i kompozytów.
Jako Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej sprawuje nadzór nad badaniami naukowymi, rozwojem kadr, współpracą z gospodarką oraz z innymi uczelniami w zakresie przedsięwzięć badawczych, ochroną własności intelektualnej pracowników, komercjalizacją wyników badań i transferem technologii, przedsiębiorczością akademicką, a także działalnością wydawniczą.

Tomasz KoprowiakTomasz Koprowiak – urodzony 10 marca 1956 r. w Brusach. Jest magistrem filologii polskiej, w latach 1990-2014 był burmistrzem gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. Pierwsze efekty były widoczne w 200 roku, kiedy wybudowano 27 turbin, po 1,5 MW każda. Dziś na terenie gminy Kisielice działają 52 turbiny o łącznej mocy 94,5 MW. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85% miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania. Z jego inicjatywy powstały pierwsze w gminie: biogazownia (o mocy 1 MW energii elektrycznej i energii cieplnej) oraz instalacja fotowoltaiczna (o mocy 99,4 kW, zasilająca kotłownię). w 2014 roku Komisja Europejska w Brukseli przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie “MANAGERENERGY”, w ramach “Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards” za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. W tym samym roku Koprowiak otrzymał tytuł “EKO – LIDER” Warmii i Mazur.
Jako burmistrz aktywnie pracował w organizacjach ekologicznych, był wiceprzewodniczącym zarządu SGPEO. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu, pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zespole doradztwa energetycznego.
Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, jak również Odznaką Honorową za Zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kostempskaAgnieszka Kostempska – magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Politechniki Śląskiej na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek gospodarka odpadami. Wykładowca akademicki WSB. W WFOŚiGW od 2015 roku.
Zastępca Prezesa Zarządu, koordynuje wykonywanie zadań Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi (OA).
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Marcin_KrupaMarcin Krupa – 39 lat, prezydent Katowic od grudnia 2014 r.
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami.
W latach 2006-2010 radny Rady Miasta Katowice. W latach 2010-2014 wiceprezydent miasta odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście (nadzorował pracę podległych mu wydziałów w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa).
Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami. Jego pasje to muzyka oraz jazda na motocyklu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Gabriela LenartowiczGabriela Lenartowicz – Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Od grudnia 2014 Członek Zarządu Województwa Śląskiego. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Przewodnicząca Konwentu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Radna Sejmiku Śląskiego II i III kadencji. Wcześniej doświadczenie samorządowe zdobywała jako naczelnik wydziałów rozwoju urzędów miast Raciborza i Rybnika oraz jako sekretarz Powiatu Raciborskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem inwestycji w infrastrukturę i ekologię oraz zarządzaniem funduszami europejskimi.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Szymon LiszkaSzymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Fundacja jest niezależną, prywatną instytucją non for profit, zajmującą się problematykę energetyczną w szczególności zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi zrównoważonej gospodarki energetycznej.
Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane problematykę polityki energetycznej, lokalnego planowanie energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.

NAT_2193Małgorzata Mańka-Szulik – W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku  i 2014 roku.
Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób. Ostatnie lata to czas tak znaczących przedsięwzięć w zakresie infrastruktury jak budowa zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, rozwój zabrzańskiej terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, modernizacja wodociągów i kanalizacji, realizacja projektów ekologicznych, modernizacja obiektów użyteczności publicznej czy budowa obiektów sportowych.
Zabrze jest miastem stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W 2007 roku została udostępniona Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido. Obecnie trwają prace przy oddaniu do użytku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Zabrze jest najchętniej odwiedzanym miastem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Organizowane są tu międzynarodowe targi turystyczne i konferencja na temat turystyki.
Małgorzata Mańka-Szulik zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury.
Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. To właśnie takie podejście oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i całych grup społecznych są zauważalnymi cechami jej prezydentury.
Z wykształcenia matematyk. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bezpartyjna.

NowakTomasz Nowak (ur. 5 stycznia 1975 roku w Rudzie Śląskiej). Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (Papieska Akademia Teologiczna) i 13 maja 2000 r w katowickiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie. Licencjat z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2003. Studia Podyplomowe, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej na Akademii Polonijnej w Częstochowie w 2009 roku. Był wikariuszem w parafii Marii Magdaleny w Tychach, oraz w Katowicach Załężu w parafii św. Józefa. Z Caritas związany jest od roku 2007. Od tego czasu jest kapelanem Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Pełni też funkcję diecezjalnego duszpasterza Niepełnosprawnych. Od roku 2010 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka św. Faustyna w Tychach. Od 1 stycznia 2012 r. koordynator parafialnych zespołów charytatywnych i szkolnych kół Caritas.
Od 14 września 2012 r. Dekretem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca mianowany zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Andrzej PilotAndrzej Pilot (ur. 16 października 1960 w Tarnowskich Górach) – polski polityk, samorządowiec, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od grudnia 2010 do lutego 2013 wicestarosta powiatu tarnogórskiego. Od 2013 do 2014 wicewojewoda śląski.
Ukończył studia na kierunku polityka społeczna w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008–2010 zajmował stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 koordynował likwidację szkód w środowisku wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim. W tym samym roku objął stanowisko wicestarosty powiatu tarnogórskiego. Piastował to stanowisko do lutego 2013, kiedy został mianowany I wicewojewodą śląskim.
W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa śląskiego, funkcję tą zaczął pełnić 1 grudnia, w związku z czym przestał pełnić funkcję wicewojewody śląskiego. 18 grudnia został prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

bozena 001 (1)Bożena Polak – absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Automatyki i Informatyki, ukończone studia podyplomowe: Zarządca Nieruchomości oraz Audyty i Certyfikaty Energetyczne wraz z Termomodernizacją Obiektów. Członek Rady Diakonii Polska, Członek Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Koordynator działalności pożytku publicznego Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina w Katowicach.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Jan PopczykJan Popczyk – długoletni pracownik Politechniki Śląskiej i znany w środowisku orędowniki energetyki rozproszonej. Członek Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.

zdj Arnold RabiegaArnold Rabiega– współzałożyciel oraz pełnomocnik zarządu pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej – Spółdzielnia Nasza Energia oraz project manager w firmie Bio Power sp. z o.o., która zajmuje się budową obiektów OZE oraz szeroko pojętym consultingiem w tym zakresie. Arnold Rabiega specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz spółdzielczością, jest autorem wielu publikacji prasowych z tej dziedziny.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Wojciech SaługaWojciech Saługa (ur. 27 marca 1969 w Jaworznie) – polski polityk, wiceprezydent Jaworzna, senator V kadencji, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, od 2014 marszałek województwa śląskiego. W 1994 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie podjął pracę w Banku Śląskim, początkowo w oddziale w Jaworznie (na stanowisku kierowniczym), następnie w centrali banku w Katowicach (jako specjalista systemów informatycznych). Do 2013 działał w Stowarzyszeniu „Jaworzno Moje Miasto”.
Od 1994 do 1998 należał do Unii Polityki Realnej, a następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1998–2002 był radnym miasta Jaworzna; ponownie został radnym w 2002, ale złożył mandat w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta miasta. W 2004 w wyborach uzupełniających został wybrany do Senatu V kadencji w okręgu wyborczym nr 31 w Sosnowcu w miejsce Adama Gierka, wybranego do Parlamentu Europejskiego. Zasiadł w zarządzie PO w województwie śląskim, kieruje strukturami partii w Jaworznie.
W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu sosnowieckim został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 25 275 głosów. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 26 368 głosów.

Bronisław SitekBronisław Sitek (ur. 27 września 1958 w Inowrocławiu) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, doktora habilitowanego – na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2007 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.
W latach 1997–2000 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000–2008 – prodziekana ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Od 1 września 2008 dziekan tego wydziału.
Z dniem 8 lipca 2013 powołany na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Marek SowaMarek Sowa (ur. 4 lutego 1967 w Libiążu) – polski samorządowiec, członek zarządu województwa, a od 2010 marszałek województwa małopolskiego. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 był sołtysem wsi Bobrek w województwie małopolskim. Stanowisko to zajmował do 1998, kiedy to został przewodniczącym rady sołeckiej w tej samej miejscowości (do 2003). Jednocześnie w latach 1994–2002 był radnym Rady Miejskiej w Chełmku, gdzie latach 1994–1998 wchodził w skład zarządu miejskiego.
Od 1999 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zajmował się m.in. przygotowaniem i realizacją Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W wyborach w 2006 uzyskał mandat radnego sejmiku małopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 został pełnomocnikiem ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy w administracji Chrzanowie. W tym samym roku, po zmianie koalicji rządzącej województwem, został powołany w skład zarządu województwa małopolskiego. W 2008 wybrano go na przewodniczącego jednej z komisji przy Związku Województw RP. W 2010 uzyskał reelekcję do sejmiku.
2 grudnia tego samego roku został wybrany na urząd marszałka województwa. W 2014 ponownie uzyskał mandat radnego sejmiku, 29 listopada tegoż roku po raz drugi objął stanowisko marszałka.
W 2012 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tańczyk

Judyta Tańczyk – Magister inżynier budownictwa, od wielu lat zaangażowana w działania Habitat For Humanity na rzecz zwalczania ubóstwa mieszkaniowego w tym także projekty dotyczące poprawy ochrony cieplnej budynków dla wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań rodzin indywidualnych.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tadeusz WnukTadeusz Wnuk (ur. 24 lutego 1945 w Sosnowcu) – polski polityk, wojewoda katowicki w latach 1985–1990, ekonomista, senator V kadencji.
Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. W 1994 ukończył studia podyplomowe z bankowości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pełnił wiele znaczących funkcji.
W latach 1971-1979 – Wiceprezydenta Sosnowca, Dyrektora Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast w Sosnowcu, Prezydenta Sosnowca,
W latach 1979-1990 – Wicewojewody Katowickiego, Pierwszego Zastępcy Wojewody Katowickiego, a od 1985 roku Wojewody Katowickiego,
W latach 1990-2007 – Dyrektora Oddziału Invest-Bank S.A. w Katowicach, Prezesa Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Oddziału PKO BP w Katowicach.

Od 2001 do 2005 roku sprawował mandat Senatora V kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Począwszy od 2007 roku pełni funkcję Prezydenta Ślaskiej Izby Budownictwa w Katowicach.
Współzałożyciel utworzonej w 1990 roku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, a obecnie Przewodniczący jej Rady Fundatorów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”, Laureat Platynowego i Złotego Laura „Umiejętności i Kompetencji”, Nagrody „Oskar Serca” Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religii.

Andrzej ZdebskiAndrzej Zdebski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A.
Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych NFI Jupiter, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej