Strategia Polski Południowej

Województwa powinny być zorientowane na współpracę, aby osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Należy pójść śladem uczelni, które już współpracują, nie tylko w ramach Węzła Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Technologicznego. Należy na wzór miast partnerskich w Unii Europejskiej budować partnerską i wielopoziomową współpracę. Sukcesem będzie uruchomienie procesu współpracy wielopoziomowej: różnych środowisk – największych miast, uniwersytetów, środowisk biznesowych, a nie tylko urzędów marszałkowskich.

Należy budować ponadregionalne centra kompetencji, które będą służyły wymianie „kapitału intelektualnego” pomiędzy regionami, w ramach makroregionu.

Współpraca regionów powinna być skierowana „do wewnątrz” (międzyregionalnie) i „na zewnątrz” (wspólne eksportowanie technologii). Należy również wykorzystać doświadczenia zespołów ds. efektywnego energetycznie budownictwa.

Należy skupić się na „inteligentnej specjalizacji” – koncentrować wsparcie i wysiłki na przedsięwzięcia, które dadzą dużą wartość dodaną. Należy przeprowadzić analizę strategiczną makroregionu w zakresie synergii i „inteligentnej specjalizacji”. W przypadku makroregionu Polski Południowej specjalizacją mogą być „sieci inteligentne”.

Forum Nowej Gospodarki jest platformą debaty publicznej obszarów nauki-administracji-biznesu na temat przyszłości rozwoju Polski Południowej. Warto pójść dalej i stworzyć wspólny zespół ludzi, który będzie zajmował się rozwojem makroregionu.

Rozwój systemu energetycznego w Polsce

Konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest rozwijanie energetyki rozproszonej, która jest szansą rozwoju szczególnie dla samorządów lokalnych.

Należy wspierać rolnictwo energetyczne, gdyż to może stać się „inteligentną specjalnością” dla makroregionu Polski Południowej.

Należy jak najszybciej przygotować ustawę o OZE, która powinna stać się silnym impulsem do przebudowy polskiej polityki energetycznej do 2030 roku.

Dużą szansą na uruchomienie nowych usług rynkowych jest wzrost znaczenia procesu normalizacji i certyfikacji źródeł OZE/URE, systemów pomiarowych, protokołów komunikacyjnych, interfejsów przyłączeniowych, układów automatyki itp.

Istnieje silna potrzeba:

  • uruchomienia „wirtualnego laboratorium systemów energetyki rozproszonej
  • centrum przetwarzania danych na temat projektów demonstracyjnych w zakresie OZE/ URE
  • budowy inteligentnych sieci energetycznych
  • uruchomienia systemu finansowania demonstracyjnych inwestycji w OZE/URE zorientowanego na budowanie mikrosieci zawierających mikroinstalacje OZE/ URE
  • uruchomienia programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla specjalistów OZE/URE. W tym celu warto powołać do życia śląsko-małopolskie międzyuczelniane/ interdyscyplinarne centrum kompetencji kształcące nowego potrzebnego na rynku specjalistę – integratora energetycznego
  • przeprowadzenia na masową skalę aktualizacji „Założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (400 miast, ale także 500 gmin wiejsko-miejskich i 1600 gmin wiejskich)
  • zbudowania modelu współpracy sektora energetyki z urbanistami i architektami oraz energetykami gminnymi.

Zastosowanie formuły ESCO jest bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich stron uczestniczących w realizacji przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną (samorząd, wykonawca, bank)

Wsparcie przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW (na szczeblu regionalnym) działań podnoszących efektywność energetyczną samorządów lokalnych w formule ESCO, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym rozwiązaniem

Należy promować wśród samorządów lokalnych rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

Rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w Polsce

W sektorze usług ICT ważną rolę odgrywają kadry, które stają się filarami inteligentnego miasta.

W samorządach lokalnych należy powoływać pełnomocników ds. informatyzacji odpowiedzialnych za wdrożenie inteligentnych miast.

Nie ma systemów półinteligetnych, dlatego rozwiązania muszą być projektowane kompleksowo. Sieć musi obejmować całe miasto, aby można było zaprojektować jego podsystemy.

W samorządach lokalnych istnieje silna potrzeba upowszechniania dobrych praktyk w zakresie „inteligentnego miasta”

Rozwój parków naukowo-technologicznych w Polsce 

Istnieje potrzeba lepszego dopasowania oferty parków do potrzeb lokatorów w zakresie transferu technologii, położenia nacisku na usługi doradcze oraz usługi budowania sieci współpracy i kojarzenia partnerów

Parki technologiczne mogą stać się rzeczywistą platformą współpracy wielopoziomowej dla przedstawicieli „złotego trójkąta”: nauki-biznesu-administracj

Wsparcie krajowe do 2020 roku dla parków technologicznych powinno zostać skierowane na:

  • poprawę modeli zarządzania procesami transferu technologii,
  • rozwój współpracy na rzecz transferu technologii,
  • umiędzynarodowienie transferu technologii.

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe