Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Jest to stała debata, o tematyce gospodarczej, o zasięgu ponadregionalnym, skierowana do sektora nauki, biznesu i administracji. Służy określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z projektem przewodnim „Unia innowacji” strategii „Europa 2020”, podstawą polityki wspierania sfery badań, innowacji i przedsiębiorczości ma być koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, zidentyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji. Dlatego dalsze prace Forum Nowej Gospodarki będą się ogniskować wokół implementacji idei inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Południowej i kraju.

Kluczowe formy aktywności Forum to:

 • Kongresy FNG to miejsca spotkań przedstawicieli środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, głównie z Polski Południowej, zainteresowanych współpracą obejmującą swym obszarem województwa małopolskie i śląskie przy realizacji ambitnych, nowatorskich przedsięwzięć. Każda edycja kongresu ma swój temat przewodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej gospodarki w wymiarze strategicznym. Każdorazowo istotne miejsce w programie przypada współpracy międzyregionalnej oraz promocji młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości.
 • Klub Nowej Gospodarki pełni rolę „komitetu sterującego” Forum. W jego skład wchodzą liderzy administracji (marszałkowie i wojewodowie z województw małopolskiego i śląskiego), rektorzy ośmiu wiodących uczelni Polski Południowej (w tym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego), szefowie izb gospodarczych z obu regionów oraz liderzy świata biznesu.
 • Konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości” to cykliczne spotkania dyskusyjne, podczas których czołowe osobistości nauki, gospodarki i administracji przekazują „z pierwszej ręki” informacje istotne przy planowaniu działań prorozwojowych oraz w przygotowywaniu konkretnych projektów.
 • Piknik Nauki i Kultury to plenerowa impreza towarzysząca katowickim edycjom Forum od 2011 roku, której celem jest budowanie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie, łącząc kulturową tradycję z pokazami i prezentacjami doświadczeń naukowych. W trakcie plenerowej, popołudniowej  imprezy organizowane są wystawy technologiczne, pokazy naukowe i inne ekologiczne i kulturalne atrakcje otwarte dla mieszkańców i uczestników konferencji.

Historia poprzednich edycji:

Poprzednie Fora odbywały się na przemian w Krakowie i w Katowicach.

 • I Forum Nowej Gospodarki miało miejsce 14 i 15 listopada 2011 r. w Krakowie. Wiodącym tematem obrad była ewolucja systemów energetycznych w kierunku „Internetu energii” oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług „inteligentnego miasta”.
 • Z kolei II Forum obradowało 23 i 24 kwietnia 2012 r. w Katowicach. Tematem przewodnim była ewolucja systemów energetycznych i inżynierii biomedycznej. Za szczególnie obiecujące dla gospodarki Polski Południowej uznano wykorzystywanie synergii między nową energetyką, technologiami informacyjnymi oraz biomedycyną.
 • III Forum podobnie, jak pierwsze odbyło się w Krakowie, w dniach 18 i 19 października 2012 r., gdzie omawiano ideę inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju.
 • IV edycja miała miejsce w Katowicach 14 czerwca 2013 r., gdzie tematem przewodnim była innowacyjność gospodarki w obszarze energetyki, IT, budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszył rodzinny, plenerowy piknik poświęcony szerzeniu innowacji, ekologii i energooszczędności w makroregionie.
 • V edycja została zorganizowana w Krakowie w dniach 7 i 8 listopada 2013r. w Centrum Ceramiki AGH. Przewodnim tematem V Forum były gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji.
 • Z kolei VI Forum odbyło się w 13 czerwca 2014r. w Katowicach. Forum skupiło się na omówieniu kwestii ekoenergii jako inteligentnej specjalizacji Polski oraz na perspektywie rozwoju budownictwa niskoenergetycznego w Polsce. Podczas Forum odbyły się także dwustronne spotkania przedstawicieli firm w formule B2B, konsultacje eksperckie dotyczące regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech, jak również plenerowy piknik oraz wystawa nowych technologii energooszczędnych.
 • Kolejne VII Forum Nowej Gospodarki miało miejsce 15 grudnia 2014r. w Krakowie. Temat: ‘Kierunek – miasto przyszłości’ dotyczył przede wszystkim analizy zmian infrastrukturalnych oraz jakości usług w miastach na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki współczesnym osiągnięciom technologicznym i szybkiemu rozwojowi tej sfery w miastach otworzyły się liczne, nowe możliwości rozkwitu, poprzez utworzenie formy miast inteligentnych. I właśnie kwestii szans ich tworzenia, a tym samym sposobów poprawienia jakości życia mieszkańców, a także efektywności zarządzania miast inteligentnych poświęcono główne panele tematyczne VII Forum Nowej Gospodarki.
 • VIII edycja Forum odbyła się w Katowicach 12 czerwca 2015 r. Wiodącym tematem były kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Główna sesja tematyczna dotyczyła transformacji energetyki w Polsce Południowej w wyniku przyjęcia ustawy o OZE, a wraz z nią taryf gwarantowanych. Omówiono również rolę Regionalnych Programów Operacyjnych w przeprowadzaniu wspomnianej transformacji.
 • IX Forum obradowało 25 stycznia 2016 r. w Krakowie. Tematem przewodnim były gospodarcze i społeczne uwarunkowania przeprowadzania w polskich miastach „inteligentnej transformacji”. Efektem debaty było między innymi określenie zasad i możliwych form współpracy w ramach proponowanej „Karty polskich miast przyszłości”.

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej