Za nami XIII Forum Nowej Gospodarki

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów XIII Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się 24 kwietnia br. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, pragniemy wszystkim Państwu serdecznie podziękować za obecność podczas obrad Forum oraz za aktywny udział i twórczy wkład wzmacniający osiągnięcia konferencji. Debata, która podczas tegorocznej edycji Forum poświęcona była możliwościom wykorzystywania potencjału innowacyjnej i społecznej energetyki do poprawy stanu środowiska, niewątpliwie pozwoliła nam lepiej zrozumieć plany rządu i innych kluczowych interesariuszy. Dzięki temu Forum stanowić będzie inspirację do budowy i wdrażania odważnych, ale równocześnie realistycznych i przemyślanych przedsięwzięć.

Przebieg debaty podczas XIII Forum utwierdził nas w przekonaniu, że efektywne i racjonalne wykorzystywanie lokalnie dostępnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii, jest jedną z najbardziej obiecujących dróg rozwiązywania problemów ekologicznych i energetycznych. Potwierdziły to ożywione dyskusje nad takimi zagadnieniami jak skuteczna polityka antysmogowa, rozwój energetyki rozproszonej czy uwarunkowania rozwoju ciepłownictwa. Uczestnicy Forum byli zgodni, że kluczowe znaczenie dla sukcesu lokalnych inicjatyw ma dialog i dobra współpraca wszystkich stron zaangażowanych w rozwój energetyki lokalnej i społecznej oraz aktywną walkę ze smogiem.

Jesteśmy przekonani, że XIII Forum Nowej Gospodarki stanowiło tylko wstęp do dalszych, pogłębionych analiz i dyskusji. Dlatego w nadchodzących miesiącach planujemy szereg spotkań w formule warsztatów i seminariów poświęconych także konkretnym projektom i inicjatywom.

Zakładamy również, że tematyka angażowania innowacyjnej energetyki do działań polepszających stan środowiska będzie wiodącym tematem kolejnych edycji Forum Nowej Gospodarki, dlatego już dziś zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach w ramach Forum.

Organizatorzy XIII Forum Nowej Gospodarki

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej