8 czerwca 2018 w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się XIV Forum Nowej Gospodarki, w tym siódme organizowane na zlecenie Województwa Śląskiego. Tym razem przedstawiciele nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych będą rozmawiali o sprawiedliwej transformacji energetycznej dla województwa śląskiego. Wszystko prowadzone będzie w dynamicznej i merytorycznej formule, tzw. living lab. Obok warsztatów i dyskusji panelowych odbywać się będą międzynarodowe spotkania przedsiębiorców. Wszystko pod hasłem Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.

Living Lab czyli Laboratorium Innowacji. W takiej nowoczesnej formule będą dyskutowali uczestnicy warsztatów poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE. przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu kilku konkretnych obszarów tematycznych, w tym: gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Na każde spotkanie organizatorzy przewidzieli ok. 90 minut, a efektem wspólnych starań będzie opracowanie ekspertyzy w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki.

Podczas sesji plenarnej zaproszeni goście, wśród nich autorytety branży energetyki, socjologii i ochrony środowiska będą rozmawiali o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Zastanowią się również czy zbliżająca się impreza i jej problematyka mogą okazać się szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki. Spotkanie będzie okazja do wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk dotyczących promowania postaw przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw sektora energetyki.

Tradycyjnie obradom Forum będą towarzyszyć międzynarodowe spotkania B2B, w sektorze energetyki (energetyka prosumencka, OZE), której celem będzie skojarzenie i wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami w obszarze energetyki, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju branży.

Wydarzenia Forum, w tym Living Lab, spotkanie B2B oraz spotkanie branżowe organizowane są w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej