Już 24 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna edycja Forum Nowej Gospodarki. Konferencja pod hasłem Czysta energia, czyste powietrze odbędzie się w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy ul. Kawiory 21.

Tematem przewodnim debaty podczas XIII Forum Nowej Gospodarki będą działania służące poprawie stanu środowiska, w tym jakości powietrza, oparte na potencjale innowacyjnej energetyki, a zwłaszcza efektywnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych.

W ramach Forum liderzy środowisk biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej przedstawią kierunki polityki energetycznej i antysmogowej, a także możliwości wdrażania programów oraz konkretnych projektów i inicjatyw. Tematy, wokół których będzie się koncentrować  dyskusja – polityka antysmogowa, energetyka rozproszona, modernizacja ciepłownictwa – odgrywają kluczowe znaczenie w walce o czyste powietrze w Polsce.

W ramach sesji poświęconej polityce antysmogowej zostaną przedstawione, wraz z konkretnymi działaniami i pilotażami, inicjatywy rządu  i samorządów regionalnych. Przedmiotem dyskusji będą m.in. uwarunkowania rozwijania ogrzewania energią elektryczną i gazem.

Ważną rolę w ograniczaniu niskiej emisji mają do odegrania lokalne inicjatywy energetyczne, w tym klastry energii. Podczas sesji poświęconej energetyce rozproszonej zostaną przedstawione wyniki pierwszego konkursu na certyfikację klastrów energii. Dyskusja panelowa skoncentruje się na perspektywach rozwoju klastrów energii, w tym współpracy klastrów z energetyką zawodową.

Ogrzewanie ciepłem sieciowym ma kluczowe znaczenie w walce ze smogiem. Ciepłownie muszą się jednak zmierzyć z wyzwaniami często wymagającymi dużych nakładów inwestycyjnych i stosowania nowych modeli biznesowych. Dyskusja w ramach sesji ma odpowiedzieć na pytanie, jakie działania są niezbędne, by ciepłownictwo mogło sprostać wyzwaniom, zwiększyć efektywność i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Oczekujemy, że debata podczas Forum pozwoli lepiej zrozumieć plany rządu i czołowych graczy sektora energetyki oraz dostarczy inspiracji do konkretnych działań lokalnych.