Andrzej Guła    

Andrzej Guła – współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz współinicjator powołania do życia Polskiego Alarmu Smogowego – inicjatywy zrzeszającej ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Prezes Stowarzyszenia Instytut Ekonomii Środowiska. Ekonomista środowiska, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się tematyką ochrony środowiska. Był doradcą dla wielu instytucji m.in. ministerstw i jednostek administracji samorządowej w Polsce i za granicą, instytucji międzynarodowych tj. Europejski Bank Inwestycyjny, OECD, ekspertem inicjatywy sekretarza generalnego ONZ ds. czystego powietrza.  W latach 2004–2006 był członkiem Komitetu Sterującego Funduszu Spójności przy Ministrze Środowiska. Współpracuje m.in. z Klubem Jagiellońskim.

Marek Zaborowski

Marek Zaborowski – Wiceprezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Absolwent wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów m.in. w zakresie ekonomii środowiska na Uniwersytecie Minnesota. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej. Był konsultantem wielu krajowych i międzynarodowych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, OECD, ARUP, ECORYS, Scott-Willson. Od 2014 roku Team Leader programu EU-India Technical Cooperation  – Energy (Indie/Nowe Delhi). W latach 2000-2009 był członkiem zarządu oraz prezesem Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska. W latach 2005-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

31.05.2014 Katowice . Profesor Piotr Skubala, ekolog , biolog z wydzialu Biologii Uniwersytetu Slaskiego . Fot . Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

31.05.2014 Katowice . Profesor Piotr Skubala, ekolog , biolog z wydzialu Biologii Uniwersytetu Slaskiego .
Fot . Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

 

Prof. dr hab. Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody; „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

J. Bondaruk

dr inż. Jan Bondaruk – Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ceniony ekspert w zakresie technik ochrony środowiska oraz programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.

Współautor kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów w programie Horizon 2020. Członek Śląskiej Rady Innowacji oraz zespołów eksperckich oceniających projekty inwestycyjne w zakresie innowacji, ochrony środowiska i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Szymon Liszka

Szymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE, od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.

Irene_Hahn-Fuhr_Pressefoto_FNG

Irene Hahn-Fuhr – kieruje Przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od początku 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP) badała przede wszystkim procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunki polsko-niemieckie. Do jej publikacji należy m.in.: „Democracy Promotion and Civil Society in Post-Socialist Europe”. Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu. Irene Hahn-Fuhr jest wice-prezeską Związku Strategii Integracji Europejskiej (EISA). Biegle włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.

Anna Grzelak

Anna Grzelak – menadżer zarządzający projektami w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK). Z wykształcenia germanistka, od 17 lat współpracująca z AHK przy realizacji projektów kooperacyjnych. Posiada duże doświadczenie w poszukiwaniu partnerów kooperacyjnych, networkingu dla firm polskich i niemieckich, organizacji seminariów, konferencji gospodarczych, spotkań branżowych oraz realizacji wizyt studyjnych dla delegacji przedsiębiorców, polityków i samorządowców z Polski i z Niemiec. Autorka analiz rynkowych z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

 

Media Społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej