III Forum Nowej Gospodarki odbędzie się w dniach 18-19 października 2012 r. w Krakowie, w niedawno otwartych, zbudowanych ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej, obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej. Forum organizują wspólnie przedstawiciele świata nauki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska), administracji (Województwo Małopolskie) oraz otoczenia biznesu (Euro InnoPark).

Wiodącym tematem III Forum Nowej Gospodarki będzie praktyczna realizacja idei inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju. Przedmiotem debaty w ramach kolejnych bloków tematycznych będą zarówno aspekty strategiczne, jak i identyfikacja i prezentacja konkretnych inicjatyw. Tematem przewodnim III Forum będzie poszukiwanie inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju. W szczególności przewidywana jest prezentacja koncepcji konkretnych, modelowych, projektów o znaczeniu ponadregionalnym, które pozwolą wyznaczyć standardy działań dla Polski. Przedmiotem debaty w ramach kolejnych bloków tematycznych będą zarówno aspekty strategiczne, jak i identyfikacja oraz prezentacja konkretnych inicjatyw.

Obrady rozpoczną prezentacje i dyskusje nad konkretnymi projektami o charakterze strategicznym, ilustrującymi możliwą implementację idei inteligentnej specjalizacji. Każdy z  projektów może być przykładem dobrej praktyki o znaczeniu ponadregionalnym, wartej powielenia w skali kraju. Projekty będą analizowane w ramach warsztatów: Inteligentna gospodarka wodna, Centrum innowacyjnej medycyny, Inteligentny ekosystem energetyczny, oraz Nowe technologie w „starych” przemysłach.

Ramy strategiczne debaty wyznaczą dwa wykłady. Pierwszy poświęcony będzie wyzwaniom, potencjałom i determinantom rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej, a drugi założeniom nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz roli, jaką w niej będzie odgrywać inteligentna specjalizacja krajów i regionów.

Istotnym elementem programu III Forum będzie dyskusja strategiczna wokół rozwiązań przyjętych w Strategii dla rozwoju makroregionu małopolsko-śląskiego do roku 2020..

Przewiduje się również dyskusję nad możliwościami wyłaniania i implementacji inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu oraz budowy prorozwojowego ekosystemu otwartej innowacji. Kolejne sesje poświęcone będą kluczowym czynnikom inteligentnej specjalizacji – efektywnym formom współpracy gospodarki i nauki oraz kompleksowemu wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości, a także roli ICT jako kluczowej technologii o ogólnym zastosowaniu.

Obrady III Forum zwieńczy sesja, podczas której eksperci ze środowisk gospodarki, nauki i administracji przedstawią rekomendacje dotyczące implementacji kluczowych projektów i dalszych działań wspierających realizację idei inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju.

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe